lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Pienava Wind” un SIA “Dobele Wind” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

...

Paziņojums par SIA “Pienava Wind” un SIA “Dobele Wind” ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „ Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados.

Paredzētās darbības vieta: Dobeles novada Dobeles pagasts, Tukuma novada Džūkstes pagasts

Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 12. par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ir pieņemts 2017. gada 11. janvārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2017. gada 24. novembrī. 2018. gada 27. aprīlī (lēmums Nr. 5-02/3) ir veikti programmas grozījumi. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2018. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2018. gada 31. augusta līdz 1. oktobrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018. gada 7. septembrī plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības 3. stāva zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē un plkst. 18:00 Džūkstes kultūras nama zālē, Džūkstē, Tukuma novadā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 22. janvārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā "Jaunumi".

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 22.01.2019