lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „Dobele Wind” un SIA „Pienava Wind" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

...

Paziņojums par SIA "Pienava Wind" un SIA "Dobele Wind" ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma pilnveidotās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība Dobeles un Tukuma novados. 

Paredzētās darbības vietaDobeles novada Dobeles pagasts un Tukuma novada Džūkstes pagasts.

Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.

Informācija par IVN procedūru: 

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 12. par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ir pieņemts 2017. gada 11. janvārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2017. gada 24. novembrī. 2018. gada 27. aprīlī (lēmums Nr. 5-02/3) ir veikti programmas grozījumi. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2018. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2018. gada 31. augusta līdz 1. oktobrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2018. gada 7. septembrī plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības 3. stāva zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē un plkst. 18:00 Džūkstes kultūras nama zālē, Džūkstē, Tukuma novadā.

Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 16. maijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnē www.environment.lv

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 17.05.2019