lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

....

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166.

Paredzētās darbības norises vieta: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112).

Atbilstoši 1998. gada 14. oktobra likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 20. jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Nr.5-03/4 SIA „Firma L4” uz pakalpojuma Līguma pamata ar SIA “KVL Baltic” ir sagatavojusi IVN Ziņojumu paredzētajai darbībai Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Sagatavotais IVN Ziņojums VPVB iesniegts 2019. gada 11. jūnijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tālr. 67500180, e-pasts: firmaL4@L4.lv

Ar Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA “Firma L4” interneta vietnē: https://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/

**Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, publiski nav pieejami IVN Ziņojuma pielikumi Nr.3, 7, 8, 14 un 16, kā arī personas datu informācija pielikumos Nr.19. un 21. Nepieciešamības gadījumā, attiecīgo informāciju iespējams iegūt saskaņojot to ar IVN Ziņojuma sagatavotāju.  

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 11.06.2019