lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai.

....

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 250 “Par IVN procedūras piemērošanu” pieņemts 2015. gada 12. oktobrī, IVN programma izsniegta 2015. gada 30. oktobrī. Ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums’’ sagatavots 2019. gada martā.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2019. gada 28. marta līdz 27. aprīlim. Ziņojuma apspriešanas sanāksme notika 2019. gada 10. aprīlī plkst. 18:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielajā konferenču zālē, Svētes ielā 33, Jelgavā.

2019. gada 8. jūlijā IVN ziņojums iesniegts VPVB atzinuma saņemšanai.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē - http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-dokumenti/ .

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 09.07.2019