lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par papildus informācijas iesniegšanu transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam

....

Paziņojums par papildus informācijas pie transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

Informācija:

Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums’’ atzinuma saņemšanai tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 8.jūlijā.

2019. gada 19. jūlijā tika saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.5-01/605 ar lūgumu sniegt papildus informāciju, kura nepieciešama informatīvā ziņojuma sagatavošanai un Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” V nodaļā paredzētās īpašās kārtības (lēmuma pieņemšanai) nodrošinājumam.

Nepieciešamā papildus informācija ir sagatavota kā IVN ziņojuma 31.pielikums.

Papildus informācijas sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar IVN ziņojuma 31.pielikumu var iepazīties Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē - http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-dokumenti/ .

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.08.2019