lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Rīgas BioEnerģija” katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikraksta "Diena" 2019.gada 23.augusta numurā Nr. 163 (8159)

PAZIŅOJUMS

PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA

SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU


Paredzētās darbības nosaukums:

Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā

Ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas BioEnerģija”,

vienotais reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese:

Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073

Tālrunis:

26683190

e-pasts:

birojs@rigasbioenergija.lv

Paredzētās darbības norises vieta:

Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā.

Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Paredzētās darbības apraksts:

Projektējamajā biokurināmā katlu mājā uzstādīs divus vienādus šķeldas katlus ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 40 MW (2x20) un lietderības koeficientu η = 85 %, kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 47 MW. Katlumāja būs aprīkota ar dūmgāzu kondensatoriem. Kurināmais (šķelda) tiks piegādāts ar autotransportu.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.septembrī plkst. 18:00

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” telpās – Ezermalas ielā 28, Rīgā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrs (darba laikā), Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.septembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 23.08.2019