lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „Allseason-K”derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanas smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikraksta "Ventas Balss" 2019.gada 28. oktobra numurā Nr.205

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums „Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr.9870 001 0105 zemes vienībā ar kadastra Nr. 9870 001 0098) Ventspils novada Ugāles pagastā.

Ierosinātājs: SIA „Allseason-K” (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020)

Informācija par IVN procedūru: Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 2017. gada 2. martā sagatavoja ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.VE17SI0008, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru darbības turpināšanai smilts-grants un smilts atradnē „Atvari”. IVN programma izsniegta 2018. gada 21. novembrī. Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanai smilts-grants un smilts atradnē “Atvari”” sagatavots 2019. gada oktobrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 5. novembrī plkst. 18:00 Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

1) Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601) darba laikā;

2) Ugāles pagasta pārvaldē (adrese: "Ugāles pagasta nams", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) darba laikā;

3) ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2019. gada 28. novembrim var iesniegt SIA „Allseason-K”, sūtot tos uz adresi Čiekurkalna 4. šķērsiela 24D, Rīga, LV-1020 (elektroniskā pasta adrese: andris@rivita.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 28.10.2019