lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA "VPSP" vēja elektrostaciju izbūves Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2019. gada 28. novembra laikrakstā “Saldus Zeme”

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos.

Ierosinātājs: SIA „VPSP”, reģ. Nr.: 40203207236, adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 - 105, LV-2128.

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorijas vēja elektrostaciju būvniecībai atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84720080087, 84720080125, 84720080089, 84720080063, 84620030050, 84620030081, 84620030101, 84620030030, 84620030092, 84940020028, 84940020079.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. novembra lēmums Nr. 5-02/10.

Paredzētās darbības apraksts: SIA „VPSP” iecerējusi uzstādīt vēja elektrostacijas Saldus novada Kursīšu, Zaņas un Novadnieku pagasta teritorijā. Staciju skaits var tikt precizēts IVN ziņojuma izstrādes laikā, tomēr paredzams, ka kopējais uzstādīto staciju skaits nepārsniegs 12. Kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
  • Saldus novada Kursīšu pagasta pārvaldē (adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldē (adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Zaņas pagasta pārvaldē (adrese: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2019. gada 9. decembrī, Kursīšu  kultūras centra jaunajā zālē, Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā, plkst. 18:00.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 16. decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 03.12.2019