lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA "Ellikss Holding" paredzētās darbības - atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācijas ar vakuuma destilācijas metodi ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2020.gada 7.februāra laikraksta "Ludzas zeme" numurā Nr. 11 (10108)

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paredzētās darbības nosaukums: Atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar vakuuma destilācijas metodi.

Ierosinātājs: SIA "Ellikss Holding", reģ. Nr. 42403040333.

Paredzētā darbības norises vieta: Ludzā, Rūpniecības ielā 3C, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 6801 503 0054, būvju kadastra apzīmējums 6801 003 0141 013 un 6801 003 0141 014, Rūpniecības ielā 3, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 6801 003 0141, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0141.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: 2019. gada 24. oktobri Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Lēmums Nr. RE19SI0009.

Paredzētās darbības apraksts: izmantotās metodes pamatā ir ogļūdeņražu pārstrāde dziļā vakuumā, lai iegūtu augstas kvalitātes bāzes eļļas, kuras atbilst ne tikai visiem mūsdienu rūpniecības un vides standartiem, bet arī tiek plaši izmantotas tautsaimniecības nozarēs. Pirmajā posmā plānotais eļļas pārstrādes apjoms līdz 5 tonnām dienā, otrais posms 3 gadu garumā plānots palielināt apjomu līdz 30 tonnām dienā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • - Ludzas novada Domes vestibilā, Raiņa ielā 16, Ludzā (darba laikā),
  • - pilna informācija par paredzēto darbību pieejama SIA "Ellikss Holding” mājaslapā: www.fb.com/ellikss.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks: 2020. gada 2. martā, 10.30- 11.00, “Tautas nams”, 1 stāvs, maza zālē, Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas pilsētā, LV- 5701.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 5. martam.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 07.02.2020