lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā

.....

PAZIŅOJUMS

PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJAM

Paredzētās darbības nosaukums:

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”

Ierosinātājs:

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži.”, (reģistrācijas nr. 40003466281)

Juridiskā adrese:

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004

Tālrunis:

67610015

e-pasts:

lvm@lvm.lv

Darbības norises vieta:

Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007), zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)

Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Ziņojuma sagatavošanas datums:

2020. gada februāris

Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā:

2020. gada februāris

Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: birojs@vkb.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 14.02.2020