lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „Allseason-K” derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanas smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcija iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās redakcija iesniegšanu VPVB

Paredzētās darbības nosaukums

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā.

Paredzētās darbības vieta

Nekustamais īpašums „Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr.9870 001 0105 zemes vienībā ar kadastra Nr. 9870 001 0098) Ventspils e Ugāles pagastā.

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs

SIA „Allseason-K” (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020)

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 2017. gada 2. martā pieņēma lēmumu Nr. VE17SI0008

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums

Ziņojums „Ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšanai smilts-grants un smilts atradnē “Atvari”” sagatavots 2020. gada februārī

Datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā

2020. gada 17.februārī ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai un 2020. gada 30. aprīlī iesniegta ziņojuma aktuālā versija VPVB

Ziņojuma sagatavotājs

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ierosinātāja tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu

Ar ziņojumu var iepazīties: www.environment.lv

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.05.2020