lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par kūdras ieguves kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūves Bebru pagastā, Kokneses novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts 2020.gada 15.maijā Kokneses novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Kokneses novada vēstis” maija numurā, Nr. 119 (406)

Paziņojums par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi

Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Kokneses novadā.

Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”; reģistrācijas numurs 40003466281.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Bebru meži” (kadastra Nr. 3246 008 0107) zemes vienības kadastra apzīmējums 3246 005 0071, Bebru pagastā, Kokneses novadā.

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: 2020.gada 14.janvārī Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.

Paredzētās darbības apraksts: paredzētās darbības ietvaros plānota kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” aptuveni 128 ha platībā un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve 0,52 km garumā, Bebru pagastā, Kokneses novadā. Kūdras atradnes teritorijā ir plānota jaunu infrastruktūras objektu būvniecība atradnes izstrādes nodrošināšanai (iekšējie pievedceļi, laukumi, novadgrāvju, susinātājgrāvju tīkls).

Informācija par pārrobežu ietekmi: Pārrobežu ietekme netiek prognozēta.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: ar iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, ir iespējams iepazīties Kokneses novada pašvaldībā, iepriekš piesakoties pa tālruni 28694278, kā arī tīmekļa vietnēs:

1) Kokneses novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.koknese.lv;

2) AS „Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē - https://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās iespējamo ietekmi uz vidi iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas.

Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese: Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv

Ierosinātāja tīmekļa vietnes adrese, kurā ievietota informācija par paredzēto darbību: www.lvm.lv .

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 (4.40.punkts). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.koknese.lv un www.lvm.lv sākot ar 2020.gada 26. maija plkst.10:00. Neklātienes apspriešana notiks no 2020.gada 26.maija līdz 1. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz ierosinātāja pārstāvja e-pasta adresi: m.pupils@lvm.lv. Uz e-pastā saņemtajiem jautājumiem tiks sagatavotas un nosūtītas atbildes, kā arī saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sanāksmes protokolā.


Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 15.05.2020