lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai.

...

Paredzētās darbības nosaukums

Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā

Paredzētās darbības vieta

Jelgavas pilsēta

Ierosinātājs

Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 12.oktobra lēmums Nr. 250 “Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu”

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums

“Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” 2020.gada 25.jūnijs.

Nepieciešamā papildus informācija un labojumi ir sagatavoti kā aktualizētā IVN ziņojuma 34.pielikums.

Datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā

2020. gada 30.jūnijā ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Ziņojuma sagatavotājs

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs

Jelgavas pilsētas dome

adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001,

tālrunis: 63005569, 63005493,

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

Ierosinātāja tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu

Ar ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē - https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-dokumenti/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-un-citi-ar-planosanas-procesu-saistitie-dokumenti/

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 30.06.2020