lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Pļaviņu DM” paredzētās darbības - dolomīta ieguves atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

...

PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS PAPLAŠINĀŠANA ATRADNĒ "AIVIEKSTE- KREISAIS KRASTS" KRUSTPILS NOVADĀ, VARIEŠU PAGASTĀ, IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritoriju paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē "Aiviekste-kreisais krasts" A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "Pļaviņu DM", reģ.nr. 40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis:29461985, e-pasta adrese: juris.dm@apollo.lv. 

Vides pārraudzības valsts birojs 04.10.2018. ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/10 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Ziņojuma izstrādātājs: Eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377, e-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com

Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020. gada 15. jūlijā.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties: 

SIA "Pļaviņu DM" tīmekļa vietnē http://www.plavinudm.lv/ Sabiedrības līdzdalība

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 16.07.2020