lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Mālpils-agro” cūku intensīvās audzēšanas fermas izveides Mālpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā "Siguldas elpa" 2013.gada 20.jūnijā un "Māpils vēstis" 2013.gada 28.jūnijā

PAZIŅOJUMS

Vides pārraudzības valsts birojs 2011.gada 9.decembrī ir pieņēmis lēmumu nr.446 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA "Mālpils agro" (reģ.nr.40103353403, juridiskā adrese: Klūgas-Grūbas, Mālpils novads, LV-2152, tel. 29242881, www.malpils-agro.lv) cūku intensīvās audzēšanas fermas izveidei ar biogāzes ražotni fermā veidojošos šķidrmēslu pārstrādei Mālpils novada nekustamajā īpašumā "Klūgas - Grūbas" (kadastra nr. 8074 001 0225). Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.pantu un šā likuma 1.pielikumu "Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams."

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu 2013.gada 25.maijā ir sagatavots “Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums SIA “Mālpils-agro” cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni izveidei Mālpils novadā.” Ziņojumu sagatavoja SIA “Mālpils-agro”.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 2013.gada 18.jūlijā plkst.16.00 Mālpils novada domes lielajā zālē (adrese: Mālpils novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152).

Saņemt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem interesenti var:

- SIA "Mālpils agro" mājaslapā www.malpils-agro.lv/;

- Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils nov., LV-2152

Pirmdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00;

- Siguldas novada domē, Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150

Pirmdienās no plkst. 8.00 - 13.00 un no plkst. 14.00 - 18.00

Otrdienās no plkst. 8.00 - 13.00 un no plkst. 14.00 - 17.00

Trešdienās no plkst. 8.00 - 13.00 un no plkst. 14.00 - 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 - 13.00 un no plkst. 14.00 - 18.00

Piektdienās dome slēgta;

- Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Pirmdienās no plkst. 8.30 -12.30 un no plkst. 13.00 -18.00

Otrdienās no plkst. 8.30 - 12.30 un no plkst. 13.00 -17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 -12.30 un no plkst. 13.00 -17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 12.30 un no plkst. 13.00 -17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 - 12.30 un no plkst. 13.00 -16.00;

- Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par sagatavoto paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem var iesūtīt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tel. 67770806, mājaslapa http://www.vpvb.gov.lv/lv līdz 2013.gada 8. augustam.

27.06.2013