lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā.

Publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2013.gada 6.augustā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 01.martā ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” (zemes kadastra Nr. 80310010271) Aconē, Salaspils novadā.

Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers”
(reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 05.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā” (2013.08.05.).

Ar ziņojumu var iepazīties:

  • Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, tālr. 67981011, pirmdienās – 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00, piektdienās – 8:00-14:00,
  • Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, tālr. 67910518, pirmdienās - 08:30- 19:00, otrdienās un trešdienās - 08:30-17:00, ceturtdienās - 08:30- 18:00, piektdienās 08:30 - 16:00,
  • Sauriešu bibliotēkā, Sauriešos, m.3.,Stopiņu novadā, tālr. 67956042, pirmdienās un ceturtdienās -11.00 - 18.00, otrdienās un trešdienās - 9.00-16.00
  • SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.l4.lv.

Sabiedriskā apspriešana tiek organizēta: 2013.gada 19. augustā plkst.17:00 Salaspils novada domes telpās, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, tālr. 67981011.

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un līdz 2013.gada 06.septembrim iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv) un SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, Rīga, LV - 1004, tālrunis 67500180, e - pasta adrese firmal4@l4.lv, mājas lapas adrese www.l4.lv).

06.08.2013