lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai RīgasTEC – 2) apakšstacijām Latvijā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze" 2014.gada 28.janvārī

Paziņojums

par paredzētās darbības papildinājumu ietekmes uz vidi   sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”

Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades tīklu savienojuma .Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”.

Paredzētās darbības papildinājumu norises vieta: Saulkrastu novads, Sējas novads Carnikavas novads,  Ādažu novads, Garkalnes novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Stopiņu novads.

Informācija par IVN procedūru: Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai.  

Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un  īpašumiem, elektropārvades līniju (EPL) paredzēts izvietot pa jau esošo elektropārvades līniju trasi.  EPL tiks izvietotas uz vieniem balstiem, kas būs augstāki un attālums starp tiem būs lielāks.  Elektropārvades līnijas kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.

Sabiedriskajā apspriešanā tiks apspriestas 1. alternatīvas papildus modifikācijas – 1A – Carnikavas apeja pa mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades līnija no Saulkrastiem līdz Salaspilij tiek virzīta paralēli paredzamai dzelzceļa Rail Baltica trasei.

Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

  • AS „Latvijas elektriskie tīkli” interneta mājaslapā www.let.latvenergo.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv;
  • AS „Augstsprieguma tīkls” Dārzciema ielā 86, Rīgā, interneta mājaslapa www.ast.lv;
  • Carnikavas novada pašvaldībā darba laikā un pašvaldības mājaslapā.

Paredzētās darbības 1A un 1B modifikāciju sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

Carnikavas novada Carnikavas tautas namā „Ozolaine”, Jūras ielā 1A, 19.02.2014.

plkst. 18:00.

 Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt līdz 2014. gada 28. februārī:

  • AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr. 67725272, e-pasts: let@latvenergo.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; tālrunis 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

27.01.2014