lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā.

...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā.

Darbības ierosinātājs: SIA „Dīlers” (reģistrācijas Nr.40003326131) Brīvības gatve 214c, Rīga, LV – 1039, tālrunis 67545007.

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību: 2013.gada 1.marts.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 .

Atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 5.jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai SIA „Firma L4" ir sagatavojusi ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai nekustamajā īpašumā „Majorīši” Aconē, Salaspils novadā”, un šis ziņojums 2013.gada 27.septembrī tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un Salaspils un Stopiņu novada domes pašvaldībā. Saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra MK noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 46.1. punktu, un Vides pārraudzības valsts biroja norādēm novērstas Ziņojuma nepilnības, 2014.gada 1.oktobrī ziņojums tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties: SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv

02.10.2014