lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA „NORDTORF” kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšanas) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs”ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikrakstā "Brīvā Daugava" 2014.gada 17.oktobrī.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

SIA „NORDTORF” (reģ. Nr. 40003308988) juridiskā adrese: „Aerodroms”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, paziņo, ka ir iecerējusi veikt kūdras ieguvi (kūdras ieguves lauka paplašināšanu) Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs” (kadastra numurs 56250020111).

Paredzētā darbība:

Paredzēta esošās kūdras ieguves paplašināšana par 141.51 ha atradnes „Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonds Nr.4808)” 2013. gada izpētes iecirknī, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075 8002, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56250020075). Pēc šīs paplašināšanas atradnē „Lielais Aknīstes purvs” kūdras ieguves apjomi palielināsies. Jaunajā kūdras ieguves platībā tiek plānots iegūt 10000 – 20000 t kūdras gadā pie nosacītā mitruma 40%. Kūdras ieguves darbus plānots veikt ar frēzpaņēmienu un grieztās kūdras paņēmienu. Izžāvēto frēzkūdru plānots transportēt uz SIA „NORDTORF” kūdras fabriku kūdras substrāta ražošanai.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Rīgā, 2014. gada 13. jūnijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.286 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu minētajai SIA „NORDTORF” paredzētajai darbībai.

Iespēja iepazīties ar informāciju:

No 2014. gada 17. oktobra līdz 7. novembrim ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties Aknīstes novada Domes 1.stāvā informācijas stendā darba dienās (pirmdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-16.30), Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīga un interneta vietnē www.videseksperti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt: Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, tālrunis 67321173, interneta mājas lapa www.vpvb.gov.lv līdz 7. novembrim.

20.10.2014