lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktualizētās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

....

PAZIŅOJUMS

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: derīgo izrakteņu ieguve atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā.

Ierosinātājs: AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ. Nr. 40003047821.

Informācija par IVN nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts birojs 2010.gada 28.janvārī pieņēmis lēmumu Nr.24 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. AS “Siguldas Būvmeistars” 2013.gada 23.maijā iesniedza iesniegumu Nr.1-10/R-13/130 ietekmes uz vidi novērtējuma programmas izstrādei minētajās atradnēs.

Ziņojuma nosaukums, sagatavošanas datums un iesniegšanas datums birojā: „Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija derīgo izrakteņu ieguvei atradnēs „Kalnagrāvīši” un „Ārēni” Ropažu novadā” (1.sējums. Ziņojuma teksts – 179 lpp.; 2.sējums. Teksta un grafiskie pielikumi – 272 lapas teksta un 9 lapas grafiskie pielikumi). Atbildes uz ekspertu iebildumiem un rekomendācijām ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālajā versijā pievienoti 1.sējuma beigās - 7 lapas). Ziņojums sagatavots 2014.gada 24.oktobrī. Ziņojuma aktuālā versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2014.gada 28.oktobrī.  

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „GEO & SERVICE”.

Ierosinātāja adrese, tālrunis un mājaslapas adrese internetā: AS “Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Tālr.: 67973896, ar ziņojuma aktuālo versiju var iepazīties www.buvmeistars.lv.  

29.10.2014