lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" sabiedrisko apspriešanu

Publicēts: Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte" 2015. gada 2. marta izdevumā (Nr. 241) Rīgas apriņķa avīzē 2015. gada 2. marta izdevumā Nr. 17 (8548)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības vieta: Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, nekustamajā īpašumā "Getliņi" (kadastra Nr. 8096 009 0009), cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā.

Ierosinātājs: SIA "Vides pakalpojumu grupa" (reģ. nr. 40003244831, Spilves iela 8b, Rīga, LV-1055)

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2014. gada 17. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.476 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerei. Ziņojums "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" sagatavots 2015. gada martā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Geo Consultants"

2015.gada 10. martā Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā, SIA "Getliņi EKO" administrācijas ēkas zālē plkst. 18:00 notiks ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Stopiņu novada domē (Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā), darba laikā, kā arī interneta mājas lapās – www.vpgrupa.lv un www.geoconsultants.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu var iesniegt SIA "Vides pakalpojumu grupa", sūtot uz adresi Spilves iela 8b, Rīga, LV-1055 (tālr. 67461592, e-pasts: info@vpgrupa.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045 (tālr. 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv) līdz 2015.gada 1. aprīlim.

Sabiedriskās apspriešanas laikā klātesošie tiks informēti arī par SIA "Getliņi EKO" ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavoto ziņojumu.

06.03.2015