lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

Publicēts laikrakstā "Engures novada ziņas" 2015. gada 23. martā (Nr.3 (15)) "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2015. gada 27. marts (Nr.36 )

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

Paredzētās darbības nosaukums: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana.

Ierosinātājs: Dabas aizsardzības pārvalde, reģ. nr. 90009099027

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Zaļais purvs (īpašums „Ķemeru nacionālais parks”, kad. nr. 90820100254);Meža masīvs starp Ķemeru tīreli un Dunduru pļavām, kā arī Skudrupītes paliene. Īpašumi „Ķemeru mežniecība”, kad. nr. 90480030375 un 90800050022; „Ķemeru nacionālais parks H”, kad. nr. 90480030378; „Ķemeru nacionālais parks A”, kad. nr. 90480030382; „Meža Krones”, kad. nr. 90480030377; „Dakstiņi”, kad. nr. 90480030159, 90480030158 un 90480030156.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par Ziņasnepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 29. janvāra lēmums Nr. 27.

Paredzētās darbības apraksts: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā – Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros, paredzot susinātājgrāvju lokālu nosprostošanu vai aizbēršanu vairāk kā 100 vietās (Zaļajā purvā), Skudrupītes kādreizējā tecējuma daļēju atjaunošanu, ietekmējot vismaz 85 ha lielu teritoriju, kā arī meža susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju daļēju vai pilnīgu aizbēršanu 44 km garumā, ierīkojot grunts dambjus uz meža susinātājgrāvjiem 14 km garumā un paredzot atmežošanu Zaļā purva nosusināšanas skartajās daļās 250 ha lielā platībā. Plānotās darbības tiks veiktas tikai projekta teritorijās ĶNP dabas lieguma zonās, valsts īpašumā esošās platībās. Ietekme ārpus projekta teritorijām netiek prognozēta.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

  • 8. aprīlī plkst. 18:00 Slampes kultūras pilī, "Kultūras pils", Slampes pagastā, Tukuma novadā,
  • 9. aprīlī plkst. 18:00 Smārdes kultūras centrā, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Papildus informācija pa tālruni 26577265 (Ieva Lazda).

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 27.03.2015