lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Publicēts laikraksta LATGALES LAIKS 2015.gada 22.maija 38. (2569) numurā

Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma

sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums:

Koksnes granulu ražotnes izveide

Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”

(reģistrācijas numurs: 41503068557)

Tālrunis

65433428

e-pasts:

info@balticpelletsenergy.com

Darbības norises vieta:

Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605), Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 23.marta lēmums Nr.68 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Paredzētās darbības apraksts:

SIA “Baltic Pellets Energy” ir paredzējusi izveidot koksnes granulu ražotni ar jaudu 190 000 tonnu gatavās produkcijas gadā, izmantojot koksnes materiālus (1 300 000 m3 gadā) - malku, krūmus, zarus, skaidas, šķeldu. Tehnoloģisko procesu nodrošināšanai tiks uzstādīta šķeldas (90 000 m3 gadā) sadedzināšanas iekārta - katlu māja ar jaudu līdz 25 MW.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 3.jūnijā plkst.17.00

Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē (1.stāvā)

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

· Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1 (darba laikā) un mājas lapā www.daugavpils.lv

· SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.05.2015