lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informācija

Paziņojums par smilts – grants un smilts ieguves platības paplašināšanas Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts 2015. gada 6. augustā laikrakstā ''Druva" numurā Nr. 116

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu


Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 5. jūnijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 148 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Limbažu ceļi” (Reģ. Nr. 46603000113, adrese: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV 4001).

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana par 24,9ha Pārgaujas novada Straupes pagastā, nekustamajā īpašumā “Mazapiņi” (kadastra numurs 4282 007 0071), derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi.

Šī gada 19. augustā Straupes pagasta Pārgaujas novada Tautas namā “Plācis” plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Pārgaujas novada pašvaldībā (adrese: „Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV4151) darba laikā;

2) Straupes pagasta pārvaldē (Tautas nams „Plācis”, Straupes pag., Pārgaujas novads, LV-4152) darba laikā;

3) interneta mājas lapā – www.environment.lv/lv/jaunumi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 26. augustam. 

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 06.08.2015