lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pārrobežu IVN

Pedeli I un Pedeli II upes baseina padziļināšana Valgā, Igaunijas Republikas teritorijā. 

18.12.2020. Igaunijas Republikas  Vides ministrija   ar  2020. gada 8. decembra vēstule Nr. 7-12/200/5341-2, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par paredzēto darbību, kas plānota 15 km pierobežas zonā,  - Pedeli I un Pedeli II upes baseina padziļināšanu (bagarēšanas darbiem) Valgas pilsētā. Plānotais izņemamās grunts apjoms ~12 700 m3. 

 Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2021.gada 11. janvārim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 18.12.2020

AS “Eesti Energy” vēja parka izbūve  Rīgas jūras līcī Igaunijas Republikas teritorijā

14.12.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Igaunijas Republikas Vides ministrijai saistībā ar  vēja elektrostacijas parka būvniecības projektu Rīgas jūras līcī  pieejama šeit.

22.10.2020. Paziņojums par priekšlikumu sniegšanas iespēju vēja elektrostaciju parka būvniecības projekta, kas paredzēts Rīgas jūras līcī, Igaunijas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumam

Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 14. oktobra paziņojumu Nr. 7-12/20/12-15, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecības projekta Rīgas jūras līcī, Igaunijas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras ietvaros arī Latvijas sabiedrība var sniegt priekšlikumus saistībā ar ietekmes aspektiem, ko Igaunijai būtu nepieciešams ņemt vērā, izvirzot nosacījumus ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Paredzētā darbība ir AS “Eesti Energy” plānota VES parka (50 līdz 160 VES – atkarībā no izvēlēto VES tipa un jaudas) būvniecība Pērnavas apriņkim piegulošajā Rīgas jūras līča teritorijā, ~2,6 jūras jūdžu (~ 5 km) attālumā no Latvijas Republikas robežas. VES parka kopējā ražošanas jauda plānota līdz 1000 MW. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līnijas no VES parka jūrā līdz Pērnavas apriņķa Hēdemēstes pagastam.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties:

 Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 14. oktobra paziņojumu No 7-12/20/12-15.

Pielikums Nr.1 (Programma ietekmes uz vidi novērtējumam).

Pielikums Nr.2 (Paredzētās darbības ierosinātāja 2020.gada 6.oktobra vēstule). 

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2020. gada 27. novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

27.03.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Igaunijas Republikas Vides ministrijai saistībā ar Tuuletraal” OÜ un AS "Eesti Energy” vēja parku būvniecības iecerēm  pieejama šeit

18.02.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. februāra vēstuli No 7-12/200/12-2  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu AS "Eesti Energy”  plānotajam projektam -vēja elektrostacijas  parkam Rīgas jūras līcī Pērnavas apriņkim piegulošajā teritorijā, ~2,6 jūras jūdžu (~ 5 km) attālumā no Latvijas Republikas robežas, plāno VES parka būvniecību, uzstādot no 50 līdz 160 VES atkarībā no izvēlēto VES tipa un jaudas. VES parka kopējo ražošanas jauda plānota līdz 1000 MW. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līnijas no jūras VES parka līdz Pērnavas apriņķa Hēdemēstes pagastam.

Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 7. februāra vēstule No 7-12/200/12-2 par AS "Eesti Energy”  plānoto darbību angļu valodā un ar projektu saistītie materiāli igauņu valodā pieejami šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par AS "Eesti Energy” plānoto projektu  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 20.martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 14.12.2020

Lovīsas atomelektrostacijas ekspluatācijas laika pagarināšana Somijas teritorijā  

02.11.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Somijas Vides ministrijai  sastībā ar Loviisas atomelektrostacijas ekspluatācijas laika pagarināšanu  un tās nojaukšanai pēc attiecīgā termiņa beigām ietekmes uz vidi novērtējumu pieejama šeit.

25.09.2020. Somijas Vides ministrija ar  2020. gada 26. augusta vēstuli Nr. VN/19135/2020, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par SIA "Fortum Power and Heat Oy” paredzēto darbību – Loviisas atomelektrostacijas (AES), kura sastāv no diviem blokiem "Lovīsa 1" un "Lovīsa 2", ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu AES  ekspluatācijas laika pagarināšanai par 20 gadiem un tās nojaukšanai pēc attiecīgā termiņa beigām.  SIA "Fortum Power and Heat Oy” ir izstrādājusi ietekmes uz vidi novērtējuma programmu un nodevusi to sabiedriskai apspriešanai. Informācija par projektu un programma ietekmes uz vidi novērtējumam pieejama Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas tīmekļa vietnē https://tem.fi/en/loviisa-1-and-2-eia-programme.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 21.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.11.2020


Zviedrijas atkrastes vēja elektrostaciju parki Baltijas jūrā 

22.10.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūrai saistībā ar  Zviedrijas jūras vēja elektrostacijas parkiem Baltijas jūrā   pieejama šeit.

07.09.2020. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka ir saņēmis Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras 2020. gada 7. septembra un 2020. gada 23. septembra paziņojumus par plānotiem atkrastes vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parkiem Baltijas jūrā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.  Saskaņā ar 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” nosacījumiem Zviedrija ir uzsākusi konsultācijas ar Baltijas jūras reģiona valstīm, tai skaitā Latvijas Republiku, par to, vai valstis vēlas iesaistīties oficiālajā pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma konsultāciju procesā.

Saskaņā ar 2020. gada 7. septembra paziņojumu plānots atsākt ietekmes uz vidi novērtējumu, kas iepriekš tika veikts VES parkam Södra Midsjöbanken Zviedrijas dienvidu piekrastē. Ietekmju novērtējumu paredzēts atsākt saistībā ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās jūras dabas teritorijas (Natura 2000), kas ir arī putniem nozīmīga vieta, noteikšanu iespējamās ietekmes zonā (ietekmes uz vidi novērtējumu paredzēts papildināt ar ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu).  Paziņojums. Informācija par projektu.

Saskaņā ar 2020. gada 23. septembra paziņojumu plānots uzsākt ietekmes uz vidi novērtējumu jauna atkrastes VES parka Galatea-Galene būvniecībai, kas plānots Kategatā, Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Plānotais VES parks iecerēts kā divas VES būvniecības zonas – Galatea, kas atrastos ~ 17 km attālumā no Dānijai piederošas Anholta salas un Galene, kas atrastos ~ 30 km attālumā no minētās Dānijas salas. Paziņojums. Informācija par projektu.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 20.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


15.10.2015. Zviedrijas Vides aizsardzības Aģentūra ir informējusi Latvijas Republiku par plānotajām izmaiņām Zviedrijas jūras vēja elektrostaciju parka Södra Midsjöbanken ietekmes uz vidi novērtējuma projektā. Paredzēts izskatīt papildus alternatīvas energosistēmas pieslēgumam un iekārtu jaudu palielinājumam. Informācija Latvijas Republikai ir pārsūtīta zināšanai un iespējamai komentāru sniegšanai līdz 2015.gada 11.decembrim.

Informācija par izmaiņām paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumā ir pieejama šeit.

Vairāk informācijas par projektu pieejams šeit.

Zviedrijas Vides aizsardzības Aģentūras vēstule pieejama šeit.

Rakstiskus priekšlikumus vai komentārus var iesniegt līdz 2015.gada 1.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045 vai elektroniski vpvb@vpvb.gov.lv


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 22.10.2020

Vēja parku izbūve  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā

19.10.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai saistībā ar  vēja parku izveidi Akmenes novada pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Bambalai ciemā pieejama šeit.

15.10.2020. ietuvas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 16. oktobra vēstuli  Nr. (10)-D8-5780 sniegusi informāciju par vēja parku izveidi  Akmenes rajona pašvaldībā, Suginčiai, Vegeriai un Velaičiai ciemu apkārtnē.

11.09.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 11.septembra vēstuli  Nr. (10)-D8-725 sniegusi informāciju par vēja parku izveidi Akmenes novada pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Bambalai ciemā. 

07.08.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. augusta  vēstuli  Nr. (10)-D8-4346  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu saistībā ar PLLC “Akmenés véjo energija” plānoto 16 jaunu VES būvniecību un ekspluatāciju Akmenes rajona pašvaldībā, Suginčiai, Vegeriai un Velaičiai ciemu apkārtnē. Saskaņā ar sniegto informāciju atkarībā no izvēlētā VES modeļa katras VES jauda plānota ~5,7 MW, rotora diametrs līdz 163 m, VES augstums līdz 160 m, bet kopējais VES augstums aptuveni līdz 245,5 m. 

Lietuvas Vides ministrijas  07.08.2020. vēstule Nr.(10)-D8-4346.

Informācija par PLLC “Akmenés véjo energijaparedzēto darbību.

Informācija par citu Lietuvas komersantu aktivitātēm.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz līdz 2020. gada 10. septembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

25.10.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 25.oktobra vēstuli Nr.(10)-D8-3365 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 18 vēja ektrostaciju būvniecības un ekspluatācijas ieceri  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā,  Šapnagiai, Bambalai, Pleikiai un Kviečlaukis ciemu apkārtnē. Saskaņā ar sniegto informāciju atkarībā no izvēlētā VES modeļa katras VES jauda plānota no 5 MW līdz 5,6 MW, rotora diametrs līdz 150 m, VES augstums līdz 160 m, bet kopējais VES augstums aptuveni līdz 240 m. 

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 25.oktobra vēstule Nr.(10)-D8-3365 angļu valodā pieejama šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums angļu valodā  pieejams šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 29.novembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

17.04.2019. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai saistībā ar “Santix” LLC 5 vēja elektrostaciju būvniecības ieceri Lietuvā pieejama šeit.

08.03.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 8.marta vēstuli Nr.(10)-D8-942 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu vēja ektrostaciju (piecu) būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Akmenes rajona pašvaldībā, Kruopiai apakšrajonā, Šapnagiai ciema apkārtnē. (Paredzētās darbības ierosinātājs “Santix” LLC).

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 8.marta vēstule Nr.(10)-D8-942 angļu valodā pieejama šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējais izvērtējums angļu valodā  pieejams  šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 10.aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 19.10.2020

Jaunu aizsargājamo jūras teritoriju noteikšana  Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā 

02.10.2020. Dānijas Vides un pārtikas ministrija   ar  2020. gada 15. septembra vēstuli Nr. 2018-15220, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par  papildus jaunu aizsargājamām jūras teritoriju noteikšanu Ziemeļjūrā un Baltijas jūra  Bornholmas apkārtnē (pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas).  Paziņojums.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 02.10.2020

Saare Wind Energy  jūras vēja parka izbūve  Igaunijas Republikas teritorijā

07.09.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai saistībā ar Saare Wind Energy plānotajam projektam, kas ir  jūras vēja elektrostacijas parka izveidi Baltijas jūrā   pieejama šeit.

03.07.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. februāra vēstuli No 7-12/200/13-2  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Saare Wind Energy plānotajam projektam, kas ir  jūras vēja elektrostacijas parka izveidi Baltijas jūrā.  Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras VES parka būvniecību, uzstādot 100 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 600 MW (katra 6 MW). VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota 154,4 km2. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līniju no jūras VES parka līdz Igaunijai (projekta attīstītājs apsver iespēju veidot pieslēgumu arī Latvijas teritorijā, taču šāda iespēja pašlaik nav vērtēta). Jūras VES parku plānots izvietot apmēram 10 - 27 km attālumā no Sāremā salas rietumu krasta.

Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 3. jūlija vēstule No 7-12/200/2555-2 par Saare Wind Energy OÜ plānoto darbību un ar projektu saistītie materiāli  angļu valodā pieejami šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par Saare Wind Energy  plānoto projektu  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 27.augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 07.09.2020

Informācija par "Nord Stream" gāzes cauruļvadu būvniecību  Baltijas jūrā.

02.10.2020. Dānijas Enerģētikas aģentūra sniegusi informāciju Nord Stream 2 AG cauruļvada ekspluatāciju Dānijas kontinentālajā šelfā. Vēstule pieejama šeit.

31.10.2019. Dānijas Enerģētikas aģentūra ir 30.10.2019.  izsniegusi un publiskojusi atļauju Nord Stream 2 AG cauruļvada Dānijas posma izbūvei Baltijas jūrā. Dānijas Enerģētikas aģentūras atļaujas tulkojums angļu valodā pieejams šeit

Saņemta Dānijas Enerģētikas aģentūras informatīvā  vēstule pieejama šeit.

16.07.2019. Saņemta Dānijas Enerģētikas aģentūras informatīvā  vēstuli  par Nord Stream 2 AG atteikšanos no 2017.gada paredzētās darbības (ietekmes uz vidi novērtējuma pieteikuma apspriešana tika veikta 2017. gada 27. jūnija līdz  2017. gada 26. septembrim) un par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras turpināšanu darbībai, par kuru sniegta informācija 2019. gada 15. aprīļa paziņojumā. Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstule pieejama šeit.

15.04.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras paziņojumu  par  divu dabasgāzes cauruļvadu būvniecības alternatīvām  Dānijas teritorijā. Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstule pieejama šeit.

22.02.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstuli par  divu dabasgāzes cauruļvadu būvniecību Dānijā. Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstule pieejama šeit.

22.02.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstuli ar atbildi  uz iepriekš sniegtajiem komentāriem saistībā ar  divu dabasgāzes cauruļvadu būvniecību Dānijā. Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstule pieejama šeit.

12.10.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūrabūvniecības atļaujas melnrakstu saistībā ar divu paralēlu dabasgāzes cauruļvadu būvniecību Dānijas kontinentālajā šelfā uz ziemeļiem un rietumiem no Bornholmas.  Dānijas Enerģētikas aģentūras vēstule pieejama šeit.

 Dānijas Enerģētikas  aģentūras atļaujas  būvniecības atļaujas melnraksts pieeams šeit.

 Nord Stream 2 AG  pieteikums būvniecības atļaujas saņemšanai pieejams šeit.

Nord Stream 2 AG  pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums (Ziemeļrietumu trase Dānija) pieejams šeit, savukārt ietekmes es uz vidi novērtējuma īss kopsavilkums šeit.

 Informācija par Nord Stream 2 AG paredzēto darbību Dānijas Enerģētikas aģentūras tīmekļa vietnē būs pieejama no 2018.gada 17.oktobra.

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas/vvm-redegoerelsen-NS2-NV


Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2018.gada 19.novembrimvpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

23.04.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dienvidsomijas reģionālā valsts administratīvās aģentūras atļauju  Nord – Stream 2 būvniecībai. Somijas vides ministrijas vēstule pieejama šeit. Somijas sniegtā informācija angļu valodā pieejama šeit. Dienvidsomijas reģionālā valsts administratīvās aģentūras atļauja somu valodā pieejama šeit, atļaujas  tulkojums angļu valodā pieejams šeit.

18.04.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi  no Somijas vides ministrijas Somijas valdības akceptu Nord – Stream AG2 gāzes vadu būvniecībai. Somijas tulkojums angļu valodā pieejams  šeit. 


05.04.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi  no Somijas vides ministrijas vēstuli ar informāciju, ka par Somija atbalstījusi Nord Stream 2 būvniecību.

21.03.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informācijai saņēmusi Stralsundas (Vācija)  Nord – Stream 2 būvniecības un ekspluatācijas apstirprinājumu. Atļauja pieejama šeit. Stralsundas kalnrūpniecības ieguves institūcijas lēmums pieejams šeit.

01.03.2018.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saņēmusi Dānijas Enerģētikas aģentūras atbildes vēstuli par Nord – Stream AG2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

02.10.2017.

Vides pārraudzības valsts birojs  apkopoja Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus  un 2017.gada 2.oktobrī ar vēstuli Nr.3-01/1027 nosūtīja Dānijas vides aizsardzības aģentūrai.

11.07.2017.

Paziņojums par Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu  un sabiedrības iespēju sniegt komentārus un jautājumus, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

Publicēts 2017.gada 11.jūlijā  laikrakstā "Diena" Nr.131 (7628) 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Dānijas oficiālu paziņojumu par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā. Jau iepriekš sabiedriskā apspriešana par šo projektu saistībā ar Krievijas, Somijas,  Zviedrijas un  Vācijas  paziņojumiem notikusi 2017.gada maijā un jūnijā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus. Saskaņā ar sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2017.gada 31.augustam: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī tīmekļa vietnēs: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn un https://www.nord-stream2.com/

30.06.2017.
Paziņojums par Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības iespēju sniegt komentārus un jautājumus, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

Vides pārraudzības valsts birojs  apkopoja Nord – Stream 2 pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus  un 2017.gada 30.jūnijā ar vēstuli Nr.3-01/717 nosūtīja Krievijas Federācijas dabas resursu un vides ministrijai, Somijas vides ministrijai, Vācijas Federālajai jūrlietu un hidrogrāfijas aģentūrai  un Zviedrijas vides aizsardzības aģentūrai.

16.06.2017.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Dānijas oficiālu paziņojumu par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

16.05.2017.

Publicēts 2017.gada 16.maijā  laikrakstā "Diena" Nr.92 (7589) 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Krievijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas oficiālus paziņojumus par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus. Saskaņā ar sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.

Pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 6.jūnijā, plkst.15.00 Rīgā, Peldu ielā 25, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 4.stāvā 409 telpā.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2017.gada 19.jūnijam: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī tīmekļa vietnēs: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn un https://www.nord-stream2.com/

07.04.2017.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi Krievijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas oficiālus paziņojumus par Nord – Stream 2 gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs - Nord – Stream AG2 plāno izbūvēt gāzes vadu Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu un Dānijas teritoriālos ūdeņus.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams interneta mājaslapā https://www.nord-stream2.com/ .

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2017.gada 19.jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā:  Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

 27.09.2016.

Pieejama aktuālā informācija par  Nord Stream 2 - otrā plānotā gāzes cauruļvada būvniecības Baltijas jūrā projekta virzības gaitu. 

Nord Stream 2 -Status of the Project and the Espoo Report

 04.09.2015.

Publicēti  "Nord Stream AG"  vides monitoringa rezultāti par 2014.gadu.

http://www.nord-stream.com/press-info/press-releases/results-of-nord-stream-environmental-monitoring-report-for-2014-468/

 02.12.2014.

Publicēts  "Nord Stream AG"  vides monitoringa ziņojums par 2013.gadu.

 Nord Stream Environmental Monitoring Report for 2013 Confirms Recovery After Construction.

09.12.2013. 

Vides ministrija ir saņēmusi "Nord Stream" monitoringa ziņojumu par 2012.gadu. Ar monitoringa ziņojumu var iepazīties internetā http://www.nord-stream.com.

Paziņojums par sabiedrības iespēju sniegt komentārus un jautājumus, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā

Publicēts laikrakstā "Diena" 13.05.2013. 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Dānijas, Krievijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas oficiālus paziņojumus par Nord – Stream gāzes vadu būvniecību Baltijas jūrā.

Būvniecības ierosinātājs, kompānija Nord – Stream AG, plāno izbūvēt divus papildus gāzes vadus Baltijas jūrā no Krievijas līdz Vācijai, šķērsojot Somijas, Zviedrijas un Dānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu. Saskaņā ar  Nord Stream AG sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija ir potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā.

Ar saņemtajiem paziņojumiem un Nord - Stream gāzes vadu projekta pieteikuma dokumentāciju var iepazīties Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv,  interneta mājaslapās http://www.vpvb.gov.lv/lv un http://www.nord-stream.com. Komentāri par minēto projektu un jautājumi, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā nosūtāmi Vides pārraudzības valsts birojam 20 dienu laikā no publicēšanas dienas laikrakstā.

02.05.2013.

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā  ar Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 3.pantu ir saņēmusi Dānijas,  Zviedrijas,  Somijas,  Vācijas un Krievijas paziņojumus saistībā ar Nord Stream AG plānotā   gāzes vada izbūvi Baltijas jūrā.

08.04.2013. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  ir saņēmusi aktuālo informāciju par Nord Stream AG  gāzes vada izbūvi Baltijas jūrā.

Pieejams   Nord Stream AG Projekta informācijas dokuments (Marts, 2013)  latviešu un angļu valodā.

15.01.2013. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  ir saņēmusi no Nord Stream AG informāciju, ka tiek plānota  papildus  gāzes vada izbūve Baltijas jūrā. Saskaņā ar  Nord Stream AG sniegto informāciju plānotais gāzes vads tieši nešķērsos  Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņus, teritoriālo jūru  vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, bet Latvija varētu būt potenciāli ietekmētā puse Espoo konvencijas kontekstā. Pieejams   Nord Stream AG Projekta informācijas dokuments (Decembris, 2012).

27.09.2012.

Vides ministrija ir saņēmusi "Nord Stream" monitoringa ziņojumu par 2011.gadu. Ar monitoringa ziņojumu var iepazīties internetā,

https://www.nord-stream.com/lv/press-info/library/?include_others=on&pk=195

http://www.nord-stream.com/lv/press-info/library/?include_others=on&pk=189

Ziņojums papīra formātā ir pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamentā. Tuvāka informācija pa tālruni 67026916.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 26.08.2020

Ignalinas atomelektrostacijas ekspluatācijas pārtraukšana Lietuvas Republikas teritorijā 

09.07.2020. Vides pārraudzības valsts birojs atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām ir saņēmis Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 9. jūlija paziņojumu Nr.(10)-D8-629 saistībā ar valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzētās darbības – Ignalinas atomelektrostacijas  A-2 un V-2 bloku demontāža un dekontaminācija (turpmāk – Paredzētā darbība) ietekmes uz vidi novērtējumu un ar to saistītos dokumentus.

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 9. jūlija  vēstule Nr. (10)-D8-629 pieejama šeit.
Ietekmes uz vidi novētējuma ziņojuma kopsavilkums par Paredzēto darbību angļu valodā 
pieejama šeit.
Prezentācija par Paredzēto darbību angļu valodā 
pieejama šeit.

12.03.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai saistībā ar alsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” (IAES) paredzēto darbību – Ignalinas atomelektrostacijasA-2 un V-2 bloku demontāžu un dekontamināciju   pieejama šeit.

17.02.2020. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 6. februāra vēstuli Nr. (10)-D8-207, atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām, sniegusi informāciju par valsts uzņēmuma “Ignalinas atomelektrostacija” paredzēto darbību – Ignalinas atomelektrostacijas (AES) A-2 un V-2 bloku demontāžu un dekontamināciju (Paredzētā darbība). Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas sniegto informāciju Ignalinas AES 2009. gada 31. decembrī pārtraukusi elektroenerģijas ražošanu. Kopš 2010. gada 1. janvāra IAES galvenā pamatfunkcija ir Ignalinas AES ekspluatācijas pārtraukšana. Ignalinas AES ekspluatācijas pārtraukšanas projekts ietver vairākus apakšprojektus, un Paredzētā darbība ir viens no tās apakšprojektiem. Paredzētās darbības norises vieta atrodas aptuveni 8 km attālumā no Latvijas Republikas robežas Lietuvas Republikas  ziemeļaustrumu daļā Drukšiai ezera krastā. 

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 6. februāra vēstuli Nr. (10)-D8-207 angļu valodā pieejama šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums angļu valodā  pieejams šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums krievu valodā  pieejams šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma novērtējuma ziņojums lietuviešu valodā pieejams šeit.

Informācija par iepriekš veikto apakšprojektu ietekmes uz vidi novērtējumu pieejama IAES tīmekļa vietnē: https://www.iae.lt/en/activity/environmental-impact-assessment/154.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 6.martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.
Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 30.07.2020

Informācija par Saizvelas C (Sizewell C) atomelektrostacijas izbūvi Leistonā, Safolkas grāfistē, Anglijas austrumu piekrastē

08.07.2020Lielbritānijas Nacionālās infrastruktūras plānošanas  inspekcija ar 2020. gada 8.jūlija oficiālu paziņojumu (EN010012-002286) informējusi Saizvelas C (Sizewell C) atomelektrostacijas izbūves Leistonā, Safolkas grāfistē, Anglijā projekta tālāku virzību. 

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991. gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 31.10.2019. ir saņēmusi Lielbritānijas 2019. gada 31. oktobra oficiālu paziņojumu par jaunas Saizvelas C (Sizewell C) atomelektrostacijas izbūvi Leistonā, Safolkas grāfistē, Anglijā un lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu atomelektrostaciju, kas sastāvēs no diviem reaktoriem ar kopējo paredzamo ražošanas jaudu aptuveni 3 240 MW. Paredzētās darbības norises vieta atrodas uz ziemeļiem no esošās Sizewell B spēkstacijas Safolkas krastā un uz ziemeļaustrumiem no Leistonas pilsētas Anglijā. Plānotais atomelektrostacijas un ar to saistīto objektu izbūves laiks norādīts 9-12 gadi, ekspluatācijas laiks – apmēram 60 gadi.

Lielbritānijas Plānošanas inspekcijas vēstule pieejama šeit.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā līdz 2019. gada 4. decembrimvpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Vides pārraudzības valsts biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 09.07.2020

Smilts ieguve Kiusumetsa karjerā Pērnavas apriņķī Hēdemēstes pagastā Igaunijas Republikas teritorijā

21.05.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar 2020. gada 21. maija vēstuli Nr. 7-12/20/1786-3 ir informējusi LatvijasRepubliku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu AS "YIT Eesti”  paredzētajai darbība - smilts ieguvei Kiusumetsa karjerā Pērnavas apriņķī Hēdemēstes pagastā (kadastra numurs 20301:002:0472), Igaunijas Republikas teritorijā aptuveni 10 m attālumā no Latvijas - Igaunijas robežas. Derīgos izrakteņus plānost iegūt  17,84 ha platībā (karjera platība 18,92 ha). Gadā plānots iegūt 48 tūkstoši m3 smilts. Karjeru plānots izstrādāt 15 gadu laikā.

Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 21. maija vēstuli Nr. 7-12/20/1786-3 par AS "YIT Eesti” plānoto darbību angļu valodā un ar projektu saistītie materiāli pieejami šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par AS "YIT Eesti”paredzēti  darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 6.jūlijam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 05.06.2020

“Tuuletraal” OÜ jūras vēja parka izbūve  Igaunijas Republikas teritorijā

27.03.2020. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Igaunijas Republikas Vides ministrijai saistībā ar  Tuuletraal” OÜ un AS "Eesti Energy” vēja parku būvniecības iecerēm  pieejama šeit

18.02.2020. Igaunijas Republikas Vides ministrija ar  2020. gada 7. februāra vēstuli No 7-12/200/13-2  ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu “Tuuletraal” OÜ plānotajam projektam, kas ietver gan  jūras vēja elektrostacijas parka, gan jūras akvakultūras attīstības infrastruktūras izveidi Rīgas jūras līcī. Saskaņā ar  sniegto informāciju plānota jūras VES parka būvniecību, uzstādot 76 VES ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 380 MW (katra 5 MW) un jūras akvakultūras infrastrukūras attīstību (31 zonu gliemeņu audzēšanai). Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līniju no VES parka līdz Lēnes apriņķim (projekta attīstītājs apsver iespējas veidot pieslēgumu arī Latvijai). Jūras VES parku plānots izvietot apmēram 24 - 30 km attālumā no Igaunijas Republikas krasta.

Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2020. gada 7. februāra vēstule No 7-12/200/13-2 par “Tuuletraal” OÜ plānoto darbību angļu valodā un ar projektu saistītie materiāli igauņu valodā pieejami šeit

Rakstiskus komentārus un  viedokli par Tuuletraal” OÜ plānoto projektu  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2020.gada 20.martam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 27.03.2020

Aflandshage  vēja elektrostaciju parka izbūve jūrā Øresund Dānijā

21.10.2019.  Dānijas Vides aizsardzība aģentūra ir informējusi Laviju par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu Aflandshage  vēja elektrostaciju (VES) parka izbūvei jūrā 65 km2 platībā   Øresundā uz dienvidiem no Amager (kartogrāfiskais materiāls pieejams šeit). Kopējā VES parka jauda plānota 250MW . Atbilstoši sniegtajai informācija pašlaik VES turbīnu tips nav noteikts, taču plānots, ka to jauda būs no 4 līdz 10 MW. Atkarībā no izvēlēto vēja turbīnu lieluma un kopējās uzstādītās jaudas vēja ģeneratoru parka teritoriju veidos no 25 līdz 63 vēja turbīnām ar kopējo augstumu līdz 220 m lielākajām turbīnām (ja tiks uzstādītas 25 VES , tad  katras  jauda plānota 10 MW, ja 63 VES, tad katras jauda - 4 MW.

Dānijas Vides aizsardzība aģentūras 2019. gada 18.oktobra paziņojums Nr. HETER/MST-533-00140 angļu valodā pieejams šeit. Informācija par paredzēto darbību pieejama angļu valodā pieejama šeit.
Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019. gada 20. novembrim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.10.2019

Vēja parku izbūve  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī Mažeiķu rajona pašvaldībā

23.10.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019. gada 22.oktobra vēstuli Nr.(10)-D8-3330 ir informējusi Latvijas Republiku, ka Lietuvas kompetentā institūcija - Vides aizsardzības aģentūra secinājusi, ka  izmaiņām “VVP Investment” LLC vēja parku būvniecības iecerē Lietuvā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta. Rezultātu apkopojums un secinājumi pieejami Lietuvas Republikas Vides ministrijas tīmekļvietnē: http://am.Irv.lt>EN—Environmental Impact Assessment-Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context—>Changes to previously planned installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms) in MazZeikiai district municipality, Juodeikéliai, Griezé, Dautartai, Ritiné and Palise villages (July 2019)—Screening conclusion (in Lithuanian).

05.09.2019. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde Lietuvas Republikas Vides ministrijai saistībā ar izmaiņām “VVP Investment” LLC vēja parku būvniecības iecerē Lietuvā pieejama šeit.

31.07.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019. gada 31. jūlija paziņojumu Nr.(10)-D8-2690 ir informējusi Latvijas Republiku par izmaiņām “VVP Investment” LLC vēja parku būvniecības iecerē Lietuvā, netālu no Latvijas Republikas robežas, un lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Saskaņā ar Lietuvas Vides ministrijas  sniegto informāciju “VVP Investment” LLC  plāno izmaiņas iepriekš plānotā darbībā - vēja elektrostaciju būvniecība un ekspluatācija Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Batačiai, Palūše, Juodeikeliai, Grieže, Dautartai un Ritine ciemu apkārtnē. Atbilstoši šobrīd pieejamajai  informācijai saistībā ar plānotajiem “VVP Investment” LLC vēja elektrostaciju (VES) parkiem norādāms sekojošais:

1. Plānota VES skaita samazināšana no 25 VES uz 20 VES, taču vienlaikus visu VES augstumu paredzēts palielināt līdz 240 m, bet jaudu līdz~ 6 MW katrai.

2. VES parkus plānoja un plāno izvietot trīs zonās Telšu apriņķī,  Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā:

I zona - Juodeikeliai un Grieže ciemu apkārtnē plāno izvietot 7 VES (sākotnēji 9 VES, katras VES jauda ~ 5 MW);

II zona - Juodeikėliai, Milteniai, Dautarai and Ritinė ciemu apkārtnē plāno izvietot 2 VES (sākotnēji 7 VES, katras VES jauda ~ 3 MW);

III zona - Bataičiai un Palūše ciemu apkārtnē plāno izvietot 11 VES (sākotnēji 9 VES, katras VES jauda ~ 4,5 MW), tuvākās VES plānotas aptuveni 0,24 km – 0,26 km attālumā no Latvijas Republikas robežas.

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2019. gada 31. jūlija paziņojums Nr. (10)-D8-2690 angļu valodā pieejams šeit. Informācija par paredzēti darbību pieejama Lietuvas Republikas Vides ministrijas tīmekļa vietnē kopsavilkums angļu valodā un ziņojums lietuviešu valodā.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019. gada 31. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


16.07.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 16.jūlija vēstuli Nr.(10)-D8-2563 ir informējusi par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja ektrostaciju būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona  pašvaldībā, Reivyčiai apakšrajonā, Kabaldikai un Tulnikai ciemu apkārtnē.

08.04.2019. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde par četru vēja ektrostaciju būvniecību un ekspluatāciju  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Reivyčiai apakšrajonā, Kabaldikai un Tulnikai ciemu apkārtnē. pieejama šeit.

06.03.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 27.februāra vēstuli Nr.(10)-D8-792 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu četru vēja ektrostaciju būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Reivyčiai apakšrajonā, Kabaldikai un Tulnikai ciemu apkārtnē. (Paredzētās darbības ierosinātājs JSC “Pamario jėgainių energija”).

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 27.februāra vēstule Nr.(10)-D8-792  un ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums angļu valodā pieejams šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 2.aprīlim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

05.03.2019. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde par divu vēja ektrostaciju būvniecību un ekspluatāciju Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Bataičiai un Palūše ciemu apkārtnē pieejama šeit.

05.02.2019. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2019.gada 29.janvāra vēstuli Nr.(10)-D8-387 irinformējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu divu vēja ektrostaciju būvniecībai un ekspluatācijai  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Bataičiai un Palūše ciemu apkārtnē (ierosinātājs VVP Investment Ltd; IVN ziņojuma izstrādātājs – Ekosistema Ltd).

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 29.janvāra vēstule Nr.(10)-D8-387  angļu valodā pieejama šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 28.februārim Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

15.05.2018. Lietuvas Republikas Vides ministrija ar  2018.gada 9.maija vēstuli Nr.(10-3)-D8-2515 ir informējusi Latvijas Republiku par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu vēja elsktrostaciju parka izbūvei  Lietuvas Republikas teritorijā Telšu apriņķī, Mažeiķu rajona pašvaldībā, Židikai apakšrajonā, Juodeikeliai un Grieže ciemu apkārtnē (ierosinātājs VVP Investment Ltd; IVN ziņojuma izstrādātājs – Ekosistema Ltd).

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2018.gada 9.maija vēstuli Nr.(10-3)-D8-2515 angļu valodā pieejama šeit

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējais izvērtējums lietuviešu valodā  pieejams  šeit

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2018.gada 29.maijam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.10.2019

Kūdras ieguve kūdras atradnē "Lagesoo"  Igaunijas Republikas teritorijā Valgas novadā

05.09.2019. Vides pārraudzības valsts biroja atbilde par kūdras ieguvi kūdras atradnē "Lagesoo"  Valgas novadā Torvas pagastā pieejama šeit.

11.07.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 4. jūlija paziņojumu Nr.7-12/19/3277-3, ar kuru tā informē, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra  kūdras ieguvei kūdras atradnē "Lagesoo"  Valgas novadā Torvas pagastā (kadastra numurs 20301: 002: 0742)  Igaunijas  Republikas teritorijā aptuveni 4 km attālumā no Latvijas - Igaunijas robežas (kadastra numurs 20301: 002: 0742). (Paredzētās darbības ierosinātājs AS VALMAP GRUPP ).

Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 4. jūlija vēstuli Nr.7-12/19/3277-3 angļu valodā ar pielikumiem pieejama šeit.

Rakstiskus komentārus un  viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2019.gada 24. augustam Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV -1045 vai vpvb@vpvb.gov.lv.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 05.09.2019

Smilts  ieguve atradnē "Massiaru II sand quarrry"  Igaunijas Republikas teritorijā Pērnavas novadā

27.06.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2019.gada 27. jūnija paziņojumu Nr.7-12/19/2756-2, ar kuru tā informē, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra smilts  ieguvei atradnē "Massiaru II sand quarrry"  Igaunijas Republikas teritorijā Pērnavas novadā  aptuveni 4 km attālumā no Latvijas - Igaunijas robežas. (Paredzētās darbības ierosinātājs Osaühing Eesti Killustik).

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 25.07.2019

Par Igaunijas Republikas sniegtu informāciju saistībā ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu Rail Baltica pierobežas posmam

19.07.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir informējis Igaunijas Republikas Vides ministriju, ka Latvijas Republika plāno piedalīties ietekmes uz vidi novērtējumā procesā. Biroja 19.07.2019. vēstule Nr.5-01/601 pieejama šeit.

21.06.2019. Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis Igaunijas Republikas Vides ministrijas paziņojumu Nr. 7-12/19/1964-5, ar kuru tā informē, ka ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” (turpmāk – Rail Baltica) pierobežas posma būvniecībai, t.i. – posmam, kas paredzēts no Pērnavas līdz robežai ar Latvijas Republiku. Kartogrāfiskais materiāls  pieejams šeit.

Atgādinām, ka Latvijas Republika jau piedalījās pārrobežu stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā, kas tika veikts Igaunijas Republikas plānošanas dokumentam - Harju, Raplas un Pērnavas apriņķu plāniem, ar kuru apstiprināšanu tika noteikts Rail Baltica dzelzceļa līnijas koridora izvietojums. Šobrīd ir uzsākts arī pašas paredzētās darbības (Rail Baltica būvniecība) ietekmes uz vidi novērtējums, tādēļ Igaunijas Republika ir atkārtoti informējusi Latvijas Republiku par plānotām pārrobežu konsultācijām.

Birojs plāno Igaunijas Republikai sniegt atbildi, ka Latvija piedalīsies pārrobežu konsultācijās. Ikvienam interesentam ir iespēja izteikt par šo jautājumu viedokli Birojam sniegt līdz 2019. gada 29. jūlijam.


Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 19.07.2019

Dzelzceļa tunelis starp Somiju un Igauniju.

09.04.2019. Saņemta Somijas Vides minitrijas informatīvā vēstule par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu Somijā zemūdens dzelzceļa tuneļa būvniecībai starp Somiju  un Igauniju (Paredzētās darbības ierosinātājs Finest Bay Area Development Oy). Plānots, ka dzelzceļa tuneļa garums būs aptuveni 100 kilometri. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Igaunijā plānots uzsākt vēlāk.  Somijas Vides ministrijas vēstule pieejama šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 12.04.2019

Informācija par Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējumu

27.02.2019. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka  Latvija ir saņēmusi no Vācijas vides ministrijas paziņojumu par  Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecības projekta tālāko virzībuInformācija par projektu pieejama šeit.

Paziņojums Latvijas Republikai nosūtīts zināšanai. Pieejama Vācijas Ekonomikas, transporta, darba, tehnoloģiju un tūrisma ministrijas vēstule.

27.06.2016. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Vācijas vides ministrijas oficiālu paziņojumu, ka uzsākta atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecība sabiedriskā apspriešana VācijāInformācija par projektu pieejama šeit.

Paziņojums Latvijas Republikai nosūtīts zināšanai. Pieejama Vācijas Vides ministrijas vēstule.

07.04.2014.  No Dānijas vides ministrijas ir saņemts paskaidrojuma ziņojums  Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecības  galveno risinājuma salīdzināšanai. 

Paskaidrojuma ziņojums pieejams šeit.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par paredzēto darbību saistībā ar tās ietekmes uz vidi novērtējumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173, līdz 2014.gada 1.jūnijam. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Vācijas Vides ministrijai.

28.06.2013.  No Dānijas vides ministrijas ir saņemta informācija, ka   ir izstrādāts Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecībai Baltijas jūrā starp Lolannu un Fēmarnu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un notiek šī ziņojuma sabiedriskā apspriešana Dānijā. Latvija nepiedalās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, taču ir lūgusi informēt Dānijas vides ministriju par paredzētās darbības virzību.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums šeit.

Informācija par projektu pieejama šeit

06.07.2010. No Dānijas vides ministrijas ir saņemta informācija par priekšlikumiem ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes programmai Fehmarnbelta savienojuma (tilta vai tuneļa) būvniecībai Baltijas jūrā starp Lolannu un Fēmarnu.

Pieejami būvniecības ieceres priekšlikumi ietekmes uz vidi novērtējuma programmai angļu valodā un priekšlikumu kopsavilkums latviešu valodā.

Pārrobežu IVN, 27.02.2019

Vistu fermu būvniecība  Aleksandravas ciemā un  Žučiai ciemā, Žagares pagastā, Jonišķu rajonā, Lietuvā

23.07.2018. Vides pārraudzības valsts birojs ir  informējis Lietuvas Vides ministriju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību paredzētajām darbībām un Latvijas vēlmi piedalīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.  Vides pārraudzības valsts biroja vēstule pieejama šeit.

20.06.2018. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” prasībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi Lietuvas Republikas oficiālu paziņojumu par divām plānotajām darbībām Lietuvā, netālu no Latvijas Republikas robežas un lūgumu sniegt viedokli par iesaistīšanos ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Saskaņā ar Lietuvas Vides ministrijas  sniegto informāciju SIA “Žiuriaiaptuveni 0,2 km attālumā no Latvijas Republikas robežas plāno vistu fermas būvniecību 84 000 broileru vietāmAleksandravas ciemā, Žagares pagastā, Jonišķu rajonā, savukārt kooperatīvā sabiedrība “Alsiai paukštynas” aptuveni 0,4 km attālumā no Latvijas Republikas robežas plāno vistu fermas būvniecību 84 000 broileru vietām Žučiai ciemā Žagares pagastā, Jonišķu rajonā. Savstarpējais attālums starp plānotājām darbībām Latvijas pierobežā ir aptuveni 13 km. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 23.07.2018

Informācija par divu kodolenerģijas reaktoru O1 un O2 demontāžu un  atkritumu apsaimniekošanu Oskarshamnas  atomelektrostacijā Zviedrijā. 

11.09.2017.   Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ir informējusi Latviju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu saistībā ar divu kodolenerģijas reaktoru O1 un O2 darbības izbeigšanu, demontāžu un atkritumu apsaimniekošanu Oskarshamnas  atomelektrostacijā Zviedrijā.

Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras  2017.gada 1.septembra  vēstule Nr.NV-05957 pieejama šeit un tai pievienotie materiāli pieejami šeit.

11.09.2017

Informācija par Lietuvas Republikā uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, būvniecībai

Paziņojums par Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Lietuvas un Latvijas robežu dzelzceļa līnija šķērsotu Bauskas novadā.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.oktobrī, plkst.18.00, Bauskas novada domē, 3.stāvā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV 3901).

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2016.gada 16.novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē un Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

05.10.2015. Informācija par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, būvniecībai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma dokumenti:

 1. Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojums Nr.(10-3)-D8-7473 ir pieejams šeit.
 2. Ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentācija pārrobežu ietekmes novērtējuma kontekstā (latviešu un angļu valodās) ir pieejama: http://www.publicity.lt/38-european-gauge-railway-line-between-kaunas-and-the-lithuanian-latvian-border-environmental-impact-assessment-report-summary-eiropas-standarta-dzelzce-a-l-nijas-kau-a-lietuvas-latvijas-valsts-robeza-ietekmes-uz-vidi-nov-rt-jums
 3. Pilns ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma teksts lietuviešu valodā ir pieejams:http://www.publicity.lt/failai/20160803/RB%20SP%20PAV%20ataskaita%2020160804%20v.3.00.pdf

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 2016.gada 16.novembrim Vides pārraudzības valsts birojā: vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

Tuvākajā laikā informēsim par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizācijas vietu un laiku.

01.07.2015. Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 25.jūnija paziņojumu Nr.(10-3)-D8-4785, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka Lietuvas Republikā ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, būvniecībai. Latvijas Republikas robežu ar Lietuvas Republiku „Rail Baltica” trase šķērsotu Bauskas novada pašvaldības teritorijā.

Dzelzceļa infrastruktūras līnija „Rail Baltica” ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Polijas un pārējās Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. „Rail Baltica” posmam, kas paredzēts Latvijas Republikas teritorijā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra tika uzsākta 2014.gada 29.oktobrī.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 25.jūnija paziņojumu Nr.(10-3)-D8-4785, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir paredzēta vienlaikus ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kas tiek veikta Lietuvas Republikas speciālā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas teritorijas plānojumam posmam Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža (informācija par stratēģisko novērtējumu pieejama šeit. Lietuvas Republikas paziņojumā par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu sākotnēji tika piedāvāti 4 risinājumi Latvijas-Lietuvas robežšķērsojuma vietai, bet saskaņā ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 25.jūnija paziņojumu Nr.(10-3)-D8-4785, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros ir paredzēts novērtēt tikai vairs divus no tiem – Dagiai un Kamārde.

Darbības īstenošanai ir pārrobežu ietekme, kas izriet no projekta mērķa un mēroga, kā arī tai var būt ietekme uz Latvijas teritoriju saistībā ar robežšķērsojuma vietas novērtējumu un izvēli.

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 25.jūnija paziņojums Nr.(10-3)-D8-4785 pieejams šeit. Ietekmes uz vidi novērtējuma programma (angļu valodā) pieejama šeit

1.pielikums

 2.pielikums 

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums 

7.pielikums 

8.pielikums 

Karte ar novērtējumam paredzētajām robežšķērsojuma vietām pieejama šeit un šeit.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par iespējamu pārrobežu ietekmi un tiem ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem, ar ko būtu nepieciešams papildināt ietekmes novērtējuma programmu, var iesniegt līdz 2015.gada 20.jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā: vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 12.10.2016

Informācija par izlietotās kodoldegvielas glabātuves būvniecības   Somijā ietekmes uz vidi novērtējumu 

16.09.2016.

Somijas vides ministrijas  informējusi par izlietotās kodoldegvielas iekapsulēšanas stacijas un izlietotās kodoldegvielas glabātuves būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma programmas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.. 

 Ietekmes uz vidi novērtējuma programma izlietotās kodoldegvielas iekapsulēšanas stacijai un galīgajai glabātuvei piieejama šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma programma angļu valodā pieejama  http://www.fennovoima.fi/userData/fennovoima/publications/Fennovoima-EIA-Program-of-Spent-Nuclear-fuel-2016.pdf

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2016.gada 9.novembrim Vides pārraudzības valsts birojā:vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.


27.06.2016. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Somijas vides ministrijas oficiālu paziņojumu, ka uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums izlietotās kodoldegvielas glabātuves būvniecības. Piedāvātās alternatīvās būvniecības vietas: Eurajoki pašvaldība  un Pihejoki (Py-häjoki) pašvaldība Somijā (būvniecības ierosinātājs Fennovoima Oy). Ar īsu sagatavoto sākotnējo informāciju par iespējamās paredzētās darbības ieceri var iepazīties šeit. Atbilstoši Somijas vides ministrijas sniegtajai informācijai Ietekmes uz vidi novērtējuma programmas sabiedriskā apspriešana plānota no 2016.gada 12.septembra līdz 2016.gada 10.novembrim.

Pieejama Somijas Vides ministrijas vēstule.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 16.09.2016

Informācija par Lietuvas Republikā uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru paredzētajai kūdras ieguvei 258,71 ha platībā Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā ~50m attālumā no Lietuvas Republikas robežas ar Latvijas Republiku (atradnes daļa ietilpst arī Latvijas teritorijā).

18.07.2016. Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 8.jūlija paziņojumu Nr.(10-3)-D8-5355,  ka ir pabeigta arī otra projekta ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentācijas izstrāde paredzētajai kūdras ieguvei Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā ~50m attālumā no Lietuvas Republikas robežas ar Latvijas Republiku (atradnes daļa ietilpst arī Latvijas teritorijā).

 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums pieejams šeit.

 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lietuviešu valodā pieeajams šeit.

23.02.2016. Lietuvas Republikas Vides ministrijaa ar  2016.gada 19.februāra vēstuli Nr.(10-3)-D8-1214 ir informējusi Latvijas Republiku par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguvei 258,71 ha platībā Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā Lietuvas Republikas teritorijā (ierosinātājs Nereta Ltd;IVN ziņojuma izstrādātājs – GJ Magma Ltd).

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 19.februāra vēstule Nr.(10-3)-D8-1214 pieejama šeit

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lietuviešu valodā ar iekļautu kopsavilkumu angļu valodā pieejams  šeit

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par  ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem var iesniegt līdz 2016.gada 11.martam Vides pārraudzības valsts birojā: vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

17.04.2015. Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 14.aprīļa paziņojumu Nr.(10-3)-D8-2769, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka Lietuvas Republikā ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzētajai kūdras ieguvei 258,71 ha platībā Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā ~50m attālumā no Lietuvas Republikas robežas ar Latvijas Republiku (atradnes daļa ietilpst arī Latvijas teritorijā). Plānotās darbības vieta atrodas Viesītes novada administratīvās teritorijas tuvumā

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 14.aprīļa paziņojums Nr.(10-3)-D8-2769 pieejams šeit. Paziņojuma pielikums (ietekmes uz vidi novērtējuma programma) pieejams šeit. Vēršam uzmanību, ka programmas kopsavilkums angļu valodā ietverts tās 15.-20 lpp.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par iespējamu pārrobežu ietekmi un tiem ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem, ar ko būtu nepieciešams papildināt ietekmes novērtējuma programmu, var iesniegt līdz 2015.gada 6.maijam Vides pārraudzības valsts birojā: vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

Pārrobežu IVN, 28.07.2016

Informācija par jauna kodolreaktora (PALLAS reaktora) būvniecību Nīderlandē.

23.02.2016.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  ir saņēmusi no Nīderlandes Ietekmes uz vidi novērtējuma komitejas paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu, programmas izstrādi ietekmes uz vidi novērtējumam un sabiedrisko apspriešanu par jauna kodolreaktora (PALLAS reaktora) būvniecību Nīderlandē. Saskaņā ar paziņojumā sniegto informāciju, tiek plānota  jauna kodolreaktora (PALLAS) būvniecība, kas paredzēts medicīnas un rūpniecības radioakatīvo iztopu ražošanai, kodoltehnoloģiju izpētei Petten ciemā, Nīderlandē. Plānotais jaunais kodolreaktors (PALLAS) aizvietos esošo reaktoru.

Paziņojums Latvijas Republikai nosūtīts zināšanai un iespējamai komentāru sniegšanai līdz 2016.gada 24.martam.

Rakstiskus priekšlikumus vai komentārus var iesniegt līdz 2016.gada 18.martam Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045 vai elektroniski vpvb@vpvb.gov.lv

Nīderlandes Ietekmes uz vidi novērtējuma komitejas paziņojums pieejams šeit.

Informācija par plānoto projektu pieejams šeit, kā arī tīmekļa vietnē http://www.schagen.nl/ .

Pārrobežu IVN, 02.03.2016

Informācija par izlietotās kodoldegvielas pagaidu uzglabāšanas, iekapsulēšanas iekārtas un apglabāšanas glabātuves izveidi Zviedrijā 

09.02.2016. Atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5 panta prasībām Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra ir paziņojusi par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Informācija Latvijas Republikai ir pārsūtīta zināšanai un iespējamai komentāru sniegšanai līdz 2016.gada 15.aprīlim.

Rakstiskus priekšlikumus vai komentārus var iesniegt līdz 2016.gada 1.aprīlim Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045 vai elektroniski vpvb@vpvb.gov.lv

Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras  2016.gada 5.februāra  vēstule Nr.NV-07138-15 pieejama šeit.

Informācija par projektu, IVN ziņojums un saistītie dokumenti ir pieejami ziņojuma izstrādātāja (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB)) tīmekļa vietnē.

07.12.2015. Atsaucoties uz Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras  2015.gada 25.novembra vēstuli Nr.NV-07138-15, Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Zviedrija ir uzsākusi konsultācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros par izlietotās kodoldegvielas pagaidu uzglabāšanas, iekapsulēšanas iekārtas un apglabāšanas glabātuves iespējamo izveidi Zviedrijā divās pašvaldībās- Osthammar pašvaldībā Forsmark un Oskarshamn  pašvaldībā Laksemark. Vienlaikus informējam, ka Latvija 2005.gadā informējusi Zviedriju, ka neplāno piedalīties uzsākšanu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, bet lūdz informēt par izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras  2015.gada 25.novembra vēstule Nr.NV-07138-15 pieejama šeit.

Zviedrijas Kodoldegvielas un atkritumu apsaimniekošanas aģentūras licences pieteikums pieejams šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 09.02.2016

Informācija par plānotu atomelektrostacijas būvniecību Polijā, Choczewo, Gniewino vai Krokowas administratīvajā teritorijā.

28.01.2015. Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāts informējis Latvijas Republiku, ka atsakās no vienas piedāvātās   atomelektrostacijas būvniecības un ekspluatācijas  realizācijas alternatīvās vietas -  Choczewo.  Vienlaikus Birojs  informē, ka Latvijas Republika nav mainījusi nodomu piedalīties Polijas atomelektrostacijas būvniecības pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 2016.gada 27.janvāra vēstule pieejama šeit.

20.01.2015. Vides pārraudzības valsts birojs ir informējis Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorātu, ka Latvijas Republika piedalīsies Polijas atomelektrostacijas būvniecības pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.

17.12.2015. Atsaucoties uz Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 2015.gada 2.decembra paziņojumu Nr.440.8.2015.JA.dts.4, Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Polijā ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzētajai atomelektrostacijas būvniecībai un ekspluatācijai Choczewo, Gniewino vai Krokowas teritorijā ~250 km attālumā no Latvijas robežas.

Ar Polijas Republikas Vides aizsardzības ģenerāldirektorāta 2015.gada 2.decembra paziņojumu Nr.440.8.2015.JA.dts.4 iespējams iepazīties šeit. Paziņojuma pielikums (ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumu apraksts) pieejams šeit.

Papildus informācija par paredzēto darbību pieejama šeit.

Latvijas Republikai ir jāsniedz atbilde par nodomu piedalīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.

Aicinām rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par nepieciešamību piedalīties pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā iesniegt līdz 2016.gada 15.janvārim Vides pārraudzības valsts birojā:vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.01.2016

Informācija par Lietuvas Republikā uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru paredzētajai kūdras ieguvei 210 ha platībā Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā ~50m attālumā no Lietuvas Republikas robežas ar Latvijas Republiku (atradnes daļa ietilpst arī Latvijas teritorijā).

01.03.2016. Lietuvas Republikas Vides ministrijas ar 2016.gada 19.februāra vēstuli  Nr. (10-3) D8-1214 informēja par izstrādāto kūdras ieguves Juodymas kūdras atradnē Rokiškis ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu, aicinot priekšlikumus sniegt līdz 2016.gada 14.martam.

07.12.2015. Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 26.novembra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-8777, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka Lietuvas Republikā ir uzsākta vēl viena ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzētajai kūdras ieguvei Juodymas kūdras atradnē Rokiškis novadā ~50m attālumā no Lietuvas Republikas robežas ar Latvijas Republiku (atradnes daļa ietilpst arī Latvijas teritorijā). Šajā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā plānots izvērtēt kūdras ieguvi 210ha platībā. Jau iepriekš (2015.gada aprīlī) ziņots, ka tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra kūdras ieguvei minētajā atradnē 258,71 ha platībā (ieguves platības pārklājas).

Plānotās darbības vieta atrodas Viesītes novada administratīvās teritorijas tuvumā.

Ar Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 26.novembra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-8777 iespējams iepazīties šeit. Paziņojuma pielikums (ietekmes uz vidi novērtējuma programma) pieejams šeit. Vēršam uzmanību, ka programmas kopsavilkums angļu valodā ietverts tās 13.-17. lpp.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus, tostarp viedokli par iespējamu pārrobežu ietekmi un tiem ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem, ar ko būtu nepieciešams papildināt ietekmes novērtējuma programmu, var iesniegt līdz 2015.gada 20.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā:vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 07.12.2015

Informācija par BALTICCONNECTOR dabasgāzes cauruļvada būvniecības starp Somiju un Igauniju ietekmes uz vidi novērtējumu. 

27.05.2015. Igaunijas vides ministrija ir informējusi Latvijas Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju par izstrādāto BALTICCONNECTOR dabasgāzes cauruļvada būvniecības starp Somiju un Igauniju ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

 • IVN ziņojums pieejams

http://www.envir.ee/sites/default/files/balticconnector_yva_estonia_eng_48.pdf

 • IVN dokumentācija pārrobežu kontekstā

http://www.envir.ee/sites/default/files/balticconnector_eia_espoo_eng.pdf 

20.02.2014. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Somijas vides ministrijas un Igaunijas vides ministrijas oficiālu paziņojumu, ka uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums BALTICCONNECTOR dabasgāzes cauruļvada būvniecībai starp Somiju un Igauniju un var sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

Būvniecības ierosinātājs, kompānija Gasum OY, plāno izbūvēt BALTICCONNECTOR dabasgāzes cauruļvadu starp Somiju un Igauniju. Somijas un Igaunijas gāzes infrastruktūras savienošana nodrošinās labāk saistītu un daudzpusīgāku dabasgāzes tīklu Baltijas jūras reģionā, uzlabojot dabasgāzes piegādes drošību ES ziemeļaustrumu dalībvalstīm.

Ietekmes uz vidi novērtējumā tiks vērtētas sekojošas alternatīvas:

 • Balticconnector cauruļvada projekts netiek īstenots. Dabasgāzes cauruļvadu no Paldiskiem uz Inko nebūvē;
 • Balticconnector dabasgāzes cauruļvadu būvē pāri Somu līcim no Paldiskiem, Igaunijā, uz Inko, Somijā, izmantojot trasi ziemeļos no Stora Fagero salas (Stora Fagerön);
 • Balticconnector dabasgāzes cauruļvadu būvē pāri Somu līcim no Paldiskiem, Igaunijā, uz Inko, Somijā, izmantojot trasi dienvidos no Stora Fagero salas;
 • Balticconnector dabasgāzes cauruļvadu būvē pāri Somu līcim no Paldiskiem, Igaunijā, uz Inko, Somijā, Igaunijas pusē cauruļvads sasniedz krastu Kersalu;
 • Balticconnector dabasgāzes cauruļvadu būvē pāri Somu līcim no Paldiskiem, Igaunijā, uz Inko, Somijā, Igaunijas pusē cauruļvads sasniedz krastu Pakrinēmē (Pakrineeme).

Pieejami būvniecības ieceres priekšlikumi ietekmes uz vidi novērtējuma programmai angļu valodā un priekšlikumu kopsavilkums latviešu valodā.

Ar saņemtajiem paziņojumiem un BALTICCONNECTOR dabasgāzes cauruļvada projekta priekšlikumi ietekmes uz vidi novērtējuma programmai var iepazīties Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv,  interneta mājaslapās http://www.vpvb.gov.lv/lv .Komentāri par minēto projektu un jautājumi, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā nosūtāmi Vides pārraudzības valsts birojam līdz 2014.gada 30.martam. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Somijas un Igaunijas vides ministrijām.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 05.06.2015

Informācija par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecības pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumu 

05.02.2015. Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 26.janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr.3-02/122 „Par pārrobežu ietekmi darbībai, kurai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra”, ar kuru konstatēta pārrobežu ietekme Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecībai, kurai ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 29.oktobra lēmumu Nr.487 piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Paziņojums pārrobežu ietekmes kontekstā par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.1 panta nosacījumiem Lietuvas Republikai, Igaunijas Republikai un Polijas Republikai nosūtīts 2015.gada 5.februārī.

Paziņojums Lietuvas Republikai, Igaunijas Republikai un Polijas Republikai pārrobežu ietekmes kontekstā saistībā ar paredzētās darbības - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltic 2” būvniecība ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu.

Polijas Republikas atbildes vēstule.

Lietuvas Republikas atbildes vēstule.

Igaunijas Republikas atbildes vēstule.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 13.03.2015

Informācija par atomelektrostacijas būvniecības  Hanhikivi pussalā Pihejoki (Py-häjoki) pašvaldībā Somijā ietekmes uz vidi novērtējumu 

05.03.2015.  Latvija no Somijas vides ministrijas ir saņēmusi komentārus par  paredzētās darbības  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumma apspriešanās laikā iesniegtajiem priekšlikumiem 2014.gadā.

24.02.2014. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 4. un 5. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Somijas vides ministrijas oficiālu paziņojumu, ka izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums atomelektrostacijas ar aptuveno jaudu elektrisko jaudu 1200 MW būvniecībai  Hanhikivi pussalā Pihejoki (Py-häjoki) pašvaldībā Somijā (būvniecības ierosinātājs Fennovoima Oy). Ar sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties internetā:

projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014

mkb/fennovoimas_mkb-beskrivning_2014

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par paredzēto darbību saistībā ar tās ietekmes uz vidi novērtējumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173, līdz 2014.gada 15.aprīlim. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Somijas Vides ministrijai.

03.10.2013. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Somijas vides ministrijas oficiālu paziņojumu, ka uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums atomelektrostacijas ar aptuveno jaudu elektrisko jaudu 1200 MW būvniecībai  Hanhikivi pussalā Pihejoki (Py-häjoki) pašvaldībā Somijā (būvniecības ierosinātājs Fennovoima Oy). Ar sagatavoto sākotnējo informāciju par iespējamās paredzētās darbības ieceri var iepazīties internetā:

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par paredzēto darbību saistībā ar tās ietekmes uz vidi novērtējumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173, līdz 2013.gada 10.novembrim. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Somijas Vides ministrijai.

Pieejama Somijas Vides ministrijas vēstule.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 05.03.2015

Informācija par jaunās atomelektrostacijas būvniecības Baltkrievijā ietekmes uz vidi novērtējumu

12.02.2015.Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija apkopoja saņemtos priekšlikumus par Baltkrievijas atomelektrostacijas pēcprojekta analīzes programmu un 2014.gada 6.augustā nosūtīja Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijai. 2015.gada 12.februārī Latvija ir saņēmusi no Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas precizēto Baltkrievijas atomelektrostacijas pēcprojekta analīzes programmu un komentārus par iesniegtajiem priekšlikumiem.

Belarusian nuclear power plant post-project analysis Program

Analysis of Lithuania, Latvia, Ukraine, Poland and Austria remarks by the Republican Unitary Enterprise "Belarusian NPP"


26.05.2014.Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija no Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas saistībā ar atomelektrostacijas būvniecību Baltkrievijas Republikā ir saņēmusi pēc projekta analīzes programmu. Ar atsūtīto programmu iespējams iepazīties šeit.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par paredzēto darbību saistībā ar tās ietekmes uz vidi novērtējumu pēc projekta analīzes programmu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173, līdz 2014.gada 2.jūlijam. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijai.

26.11.2013.Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija no Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas saistībā ar atomelektrostacijas būvniecību Baltkrievijas Republikā ir saņēmusi:

 • Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas 2013.gada 23.oktobra Valsts ekoloģiskās ekspertīzes slēdzienu Nr. 98 par Baltkrievijas  atomelektrostacijas projektu. Slēdziens Nr.98 angļu valodā un krievu valodā.
 • Baltkrievijas Republikas Prezidenta 2013.gada 2.novembra Rīkojumu Nr.499 par Baltkrievijas  atomelektrostacijas izbūvi. Rīkojums Nr. 499 angļu valodā un krievu valodā.

24.10.2011. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija  saistībā ar jaunas atomelektrostacijas būvniecību Baltkrievijas Republikā ir saņēmusi atbildes (angļu valodā) un krievu valodā no Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas.

28.02.2011. Pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma galīgā atskaite angļu (trīs daļas - I daļa, II daļa, III daļaun krievu (trīs daļas - I daļaII daļaIII daļa) valodās. 

14.09.2010. No Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas ir saņemta informācija, ka ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk -IVN) darba ziņojums jaunas atomelektrostacijas būvniecībai un ekspluatācijai Baltkrievijas Republikā.
Informācija sabiedrībai, kā arī pilnais IVN ziņojuma teksts un tā kopsavilkums ir pieejams interneta mājaslapā
http://www.minpriroda.by.
Pieejams ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums
krievu un angļu valodā.

15.03.2010
. Atbilstoši Espo konvencijas 5.pantam Baltkrievija piedāvājusi Latvijai konsultācijas par plānotās atomelektrostacijas Baltkrievijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Latvija pieņēmusi Baltkrievijas aicinājumu konsultācijām un Vides ministrs R.Vējonis vēstulē Baltkrievijas Dabas resursu un vides aizsardzības ministram aicinājis tās noturēt Rīgā.

Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas sagatavotās atbildes uz Latvijas Republikas Vides ministrijas piezīmēm un priekšlikumiem.

23.03.2010. Atbilstoši Espo konvencijas 5.pantam š.g. 23.martā Vides ministrijā notika starpvaldību konsultācijas ar Baltkrievijas delegāciju par plānotās darbības -  atomelektrostacijas (AES) būvniecību Baltkrievijas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējumu. Starpvaldību konsultācijās no Latvijas puses un Baltkrievijas puses piedalījās eksperti, vides un radiācijas drošības institūciju vadošie speciālisti saistībā ar plānotās AES  būvniecības, tās  iespējamo tehnoloģisko risinājumu, drošības, monitoringa un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem. Starpvaldību konsultāciju laikā Baltkrievijas puse sniedza informāciju par plānoto darbību, iespējamo ietekmi uz Latvijas teritoriju, kā arī sniedza atbildes uz Latvijas izteiktajiem komentāriem par plānotās AES būvniecību Baltkrievijā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu. Starpvaldību konsultācijās savu dalību ņēma arī nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas. Latvijas pusei tika iesniegts neatkarīgi veiktais ekoloģiskais izvērtējums par plānoto AES Baltkrievijā. Latvijas puse informēja Baltkrievijas pārstāvjus, ka tiks vērtēta konsultāciju laikā iegūtā informācija,  iesniegtais ekoloģiskais izvērtējums, un Baltkrievijas puse tiks informēta par Latvijas secinājumiem saistībā ar  AES būvniecības aspektiem.

11.05.2010. Vides ministrija 2010.gada 28.aprīlī nosūtīja Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijai vēstuli par plānotās Baltkrievijas AES būvniecību, ievērojot 23.martā Rīgā notikušajās konsultācijās diskutēto un nolemto.  Baltkrievijas puse konsultācijas organizēja atbilstoši Espo konvencijas 5.pantam. Starpvaldību konsultācijās no Latvijas puses un Baltkrievijas puses piedalījās eksperti, vides un radiācijas drošības institūciju vadošie speciālisti saistībā ar plānotās AES  būvniecības, tās  iespējamo tehnoloģisko risinājumu, drošības, monitoringa un ietekmes uz vidi novērtējuma aspektiem.

Izvērtējot konsultāciju rezultātus, iesniegtos nevalstisko organizāciju materiālus un speciālistu vērtējumus, Vides ministrija vēstulē lūdza precizēt un papildināt ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu, iekļaujot tajā konsultāciju laikā sniegto informāciju par plānotās darbības iespējamo ietekmi uz Latvijas teritoriju, un iesniegt Latvijas pusei precizēto IVN ziņojumu. Latvijas puse vēstulē akcentēja drošības jautājumus, kas saistīti ar AES un to saistīto objektu izveidi un norādīja, ka nepieciešams noslēgt līgumu par informācijas apmaiņu radiācijas drošības jautājumos ar Baltkrievijas pusi, nodrošināt monitoringa datu apmaiņu un šo datu pieejamību sabiedrībai, kā arī attīstīt agrās brīdināšanas sistēmu avāriju gadījumiem. Vides ministrija papildus aicināja Baltkrievijas pusi informēt Latvijas pusi par plānotās darbības iespējamo attīstības gaitu un saskaņošanas procedūrām. Vēstulei tika pievienoti nevalstisko organizāciju veiktais neatkarīgais ekoloģiskais izvērtējums, kas tika saņemts konsultāciju laikā, un materiāli par plānoto projektu, ko iesniedza nevalstiskās organizācijas pēc konsultācijām.

28.06.2010. Latvija ir saņēmusi atbildes no Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas par plānotās Baltkrievijas AES būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu pēc notikušajām konsultācijām Latvijā, Rīgā 23.martā. Ar saņemtajām atbildēm var iepazīties šeit.


Pārrobežu IVN, 13.02.2015

Informācija par divu dolomīta ieguves karjeru izveides Igaunijas Republikas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējumu

20.01.2015. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Kalkahju karjera ietekmes uz vidi novērtējuma programmas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi tika apkopoti  un 2014.gada 28.aprīlī nosūtīti Igaunijas vides ministrijai. 2015.gada 20.janvārī atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Igaunijas vides ministrijas  ietekmes uz vidi novērtējuma  programmu dolomīta ieguvei Nahas karjerā Menistes (Mõniste) pagastā, Veru (Võru) rajonā Igaunijā:

Pieejami sekojoši materiāli saistībā ar  paredzēto darbību:

1) ietekmes uz vidi novērtējuma programma (angļu valodā),

2) ietekmes uz vidi novērtējuma programma kopsavilkums (latviešu valodā),

3) pieteikums atļaujas saņemšanai (igauņu valodā). 


20.03.2014. Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka atbilstoši 1991.gada Espoo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 3. panta prasībām Latvija ir saņēmusi no Igaunijas vides ministrijas informāciju, ka  dolomīta ieguvei Kalkahju karjerā Menistes (Mõniste) pagastā, Veru (Võru) rajonā Igaunijā (paredzētās darbības ierosinātājs Aigren Kaevandus OÜuzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma programmas sabiedriskā apspriešana un var sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā.

Pieejami paredzētās darbības  ieceres priekšlikumi ietekmes uz vidi novērtējuma programmai angļu valodā un priekšlikumu kopsavilkums latviešu valodā.

Ar Igaunijas vides ministrijas vēstuli un priekšlikumiem ietekmes uz vidi novērtējuma programmai var iepazīties Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv,  interneta mājaslapās http://www.vpvb.gov.lv/lv. Komentāri par minēto paredzēto darbību un jautājumi, kuri iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā nosūtāmi Vides pārraudzības valsts birojam līdz 2014.gada 20.aprīlim. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Igaunijas vides ministrijai.

04.10.2013. Atbilstoši Igaunijas Vides ministrijas sniegtajai informācijai Latvijas pierobežā (Apes novada teritorija) Karisöödi ciemā, Mõniste pagastā, Võru apgabalā plānota divu dolomīta ieguves karjeru – Nahas karjera 23,5 ha aptuveni 150 m līdz 250 m attālumā no Melnupes un Kalkahju karjera 77,6 ha platībā aptuveni 550 m attālumā no Latvijas robežas izveide.

Pieejama plānotās darbības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā informācija:

 Igaunijas Vides ministrijas vēstule.

Kartogrāfiskais materiāls:

Pielikums Nr.1. 

Pielikums Nr.2. 

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par plānotās darbības ieceri lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173 līdz šā gada 28.oktobrim. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un nosūtīti Igaunijas Vides ministrijai. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 20.01.2015

Vadlīnijas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pielietošanai darbībām, kurām var būt būtiska pārrobežu ietekme 

Guidance on the Application of the Environmental  Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 30.05.2013

04.02.2013. 

Krievijas Federācijas vēstniecība Espo konvencijas ietvaros ir informējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par plānoto zema un vidēja līmeņa radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vietas izveidi Ļeņingradas apgabala pilsētā Sosnovij Bor. Atsūtītie materiāli pieejami šeit.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 04.02.2013

Informācija par sašķidrinātās dabasgāzes  termināļa un ar to saistītās infrastruktūras objektu būvniecības  Lietuvā ietekmes uz vidi novērtējumu 

26.06.2012. Atbilstoši Lietuvas Vides ministrijas sniegtajai informācijai ir izstrādāts sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un ar to saistīto infrastruktūras objektu būvniecības Lietuvas teritorijā (Klaipēdā vai Būtiņģē) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Pieejams sagatavotais  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums angļu un latviešu valodā, (Pielikums 1Pielikums 2Pielikums 3Pielikums 4), riska novērtējums (angļu valodā), ziņojums lietuviešu valodā projekta attīstītāja AS Klaipēdas Nafta” tīmekļa vietnē http://www.oil.lt/index.php?id=558, kā arī šī ziņojuma kosavilkums angļu un latviešu valodā ir pieejams arī Rucavas novada domē, Rucavā, „Pagastmāja” (no š.g. 1.jūlija) un Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 12.jūlijā plkst. 16.00 Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas novadā.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par sagatavoto ziņojumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173 līdz šā gada 27.jūlijam. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un nosūtīti Lietuvas Vides ministrijai. 

Pieejama AS Klaipēdas Nafta”  2012.gada 12.jūlija ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notika  Rucavas novada domē,  atskaites prezentācija.

30.01.2012. No Lietuvas Vides ministrijas ir saņemta informācija par uzsākto ietekmes uz vidi novērtējumu sašķidrinātās dabasgāzes  termināļa un ar to saistītās infrastruktūras objektu būvniecībai  Lietuvā. Turpmāk paredzēta ietekmes uz vidi novērtējuma programmas un ziņojuma izstrāde.Ar sagatavoto sākotnējo informāciju par iespējamās paredzētās darbības ieceri var iepazīties internetā http://www.oil.lt/index.php?&id=553. Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par paredzēto darbību saistībā ar tās ietekmes uz vidi novērtējumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173, līdz 2012.gada 24.februārim. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Lietuvas Vides ministrijai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošinājuma daļa, 19.07.2012

Informācija par Sventājas jūras ostas atjaunošanas Lietuvas Republikas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējumu

23.03.2012.  Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 23.martā plkst. 16.00 Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas novadā.

 Pamatojoties uz Rucavas novada domes pieprasījumu  Vides pārraudzības valsts birojs ir pagarinājis rakstisku komentāru, ierosinājumi un priekšlikumu par sagatavoto ziņojumu iesūtīšanas laiku līdz 2012.gada 3.aprīlim (pasta zīmogs).

23.02.2012. No Lietuvas Vides ministrijas ir saņemta informācija par izstrādāto Sventājas jūras ostas atjaunošanas Lietuvas Republikas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 23.martā Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas novadā plkst. 16.00.

Pieejams ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums latviešu un angļu valodā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums latviešu valodā un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lietuviešu valodā (I daļa, II daļa).

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par sagatavoto ziņojumu lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045, tālrunis 67321173 līdz šā gada 28.martam. Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un nosūtīti Lietuvas Vides ministrijai. 

Pārrobežu IVN, 23.02.2012

Informācija par plānotās Baltijas atomelektrostacijas būvniecības Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējumu

27.01.2011. plkst. 9:30, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409.telpā Peldu ielā 25, Rīgā notiks sabiedrības informēšana par Baltijas atomelektrostacijas būvniecības Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Sabiedrības informēšanas laikā Krievijas Federācijas pārstāvji informēs par plānoto darbību un veiktā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem.  Pilns paziņojuma teksts pieejams šeit.

Pieejams ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (krievu valodā) un ziņojuma kopsavilkumu latviešu un krievu valodā. 

06.07.2010. 2010.gada 16.martā Viļņā notika augsta līmeņa sanāksme „Regional nuclear energy projects”, kurā Krievijas Federācijas delegācija izteica piedāvājumu reģiona valstis iepazīstināt ar plānotās Baltijas atomelektrostacijas (AES) būvniecību Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) rezultātiem. Ņemot vērā šo laipno piedāvājumu, Latvijas Republikas Vides ministrs ir nosūtījis vēstuli Krievijas Federācijas valsts kodolenerģētikas korporācijai „Rosatom”, kurā ir aicinājums noturēt konsultācijas Rīgā par plānotās Baltijas atomelektrostacijas (AES) būvniecību Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) rezultātiem. Vienlaikus tika aicināts Krievijas Federācijas valsts kodolenerģētikas korporācijai „Rosatom” iesniegt Latvijas pusei precizēto IVN ziņojumu.

28.06.2010. Latvija ir saņēmusi atbildi no Krievijas Federācijas valsts kodolenerģētikas korporācijas „Rosatom” par nosūtītajiem komentāriem par plānotās Baltijas atomelektrostacijas būvniecības Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

22.01.2010. Saskaņā ar Helsinku konvencijas par Baltijas jūras vides aizsardzības 7.pantu un Konvencijas par kodoldrošību 17.pantu Krievijas valsts kodolenerģētikas korporācija „Rosatom” Latvijai iesniedza sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu par Baltijas atomelektrostacijas (AES) būvniecību Kaļiņingradā.Baltijas AES būvniecības Kaļiņingradā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pieejams šeit (fails pdf formātā 90Mb).


Pārrobežu IVN, 21.02.2011

Aicinājums piedalīties Eiropas Komisijas organizētajās publiskajās konsultācijās par ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas pārskatīšanu.

Vides ministrija informē, ka Eiropas Komisija aicina katras dalībvalsts sabiedrības pārstāvjus iesaistīties publiskajās konsultācijās http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīvas (Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīvas 85/337/EEK par dažu valsts un privātu projektu ietekme uz vidi novērtējumu) pārskatīšanu. Papildus norādām, ka 2010.gadā būs jau pagājuši 25 gadi, kopš IVN direktīva ir pieņemta.

Publiskās konsultācijas ilgs līdz 2010.gada 24.septembrim un paust viedokli par IVN direktīvu var aizpildot anketu Eiropas Komisijas mājas lapā, kas ir pieejama online formā latviešu valodā http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EIAREVIEW&lang=lv .

Pārrobežu IVN, 13.07.2010