lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku novietņu rekonstrukcija un renovācija cūkkopības kompleksā “Strauti” Gailīšu pagastā

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir esošo cūku novietņu rekonstrukcija un renovācija, palielinot novietnēs nobarojamo cūku vietu skaitu no 2960 līdz 8000.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: cūkkopības komplekss “Strauti” Gailīšu pagastā, Bauskas novadā, zemesgabali ar kadastra Nr.40600070235 un 40600070080.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši SIA “Uzvara – Strauti” iesniegumam cūkkopības kompleksu “Strauti” apsaimnieko divi komersanti - SIA “Uzvara – Strauti” un SIA “Uzvara – Birzgaļi”. Kompleksā ir 15 cūku novietnes, no kurām 9 apsaimnieko SIA “Uzvara – Birzgaļi” (kopumā šajās novietnēs ir 1320 sivēnmāšu un 2400 sivēnu vietas), bet 6 novietnes apsaimnieko SIA “Uzvara – Strauti” (kopumā šajās novietnēs ir 2960 nobarojamo cūku vietas). Cūkkopības kompleksam “Strauti” ir kopēja infrastruktūra un arī ražošanas process ir apvienots. Paredzētās darbības rezultātā, rekonstruējot SIA “Uzvara – Strauti” apsaimniekotās 6 nobarojamo cūku novietnes, nobarojamo cūku vietu skaitu paredzēts palielināt no 2960 līdz 8000, kā arī paredzēts uzstādīt jaunas tehnoloģiskās iekārtas un izbūvēt jaunu šķidrmēslu krātuvi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.(3) un 30.punkts.

UZVARA-STRAUTI SIA, „Strauti”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3909
14.03.2012
22.03.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.