lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Garupes” (A.M.)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dolomīta ieguve Ciblas novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Ciblas novads, Blontu pagasts, nekustamā īpašuma “Garupes” teritorija (zemes kadastra Nr.6844 002 0031), derīgo izrakteņu atradne „Garupes”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: nekustamajā īpašuma “Garupes” (kopplatība 9,9 ha) agrāk neizmantotā derīgo izrakteņu atradnē “ Garupes” plānota A kategorijas  dolomīta ieguve. Atradnē akceptētie A kategorijas derīgo izrakteņu krājumi ir 2048,2tūkst.m3 dolomīta, derīgā slāņa biezums  - 21,7m. Visi derīgā izrakteņa krājumi atrodas zem pazemes ūdens līmeņa.  Derīgā izrakteņa ieguvi plānots veikt līdz 4 kāplēm (kāples augstums 5-6m) ar specializētās tehnikas (ekskavators/hidroāmurs) palīdzību, pielietojot irdināšanas metodi vai/un spridzināšanas metodi. Gadā plānots iegūt ~400tūkst.m3 materiāla. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 41., 11., 13., 14.pants, 1.pielikums.

Fiziska persona,
14.01.2010 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
01.02.2010
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492