lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Meža autoceļa „Konovališķu ceļš” būvniecība un meža meliorācijas sistēmas „Konovališķi” rekonstrukcija (AS „Latvijas valsts meži” )

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir meža autoceļa „Konovališķu ceļš” būvniecība un meža meliorācijas sistēmas „Konovališķi” rekonstrukcija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Daugavpils novads, Demenes un Skrudalienas pagasti, Dienvidlatgales virsmežniecības Sventes meža iecirkņa 1.-21.kv. (zemes vienību kadastra Nr.4468 002 0164, Nr.4486 001 0343, Nr.4450 005 0046).

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānots rekonstruēt meža meliorācijas sistēmu „Konovališķi” 700ha platībā un meliorācijas sistēmas teritorijā, tās centrālajā daļā, izbūvēt meža autoceļu 3,9km garumā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 8.panta (1)daļa, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 1.punkta 3)apakšpunkts un 10.punkta 5)apakšpunkts
Latvijas valsts meži AS, Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
03.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
18.10.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492