lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Triju ostas piestātņu ar kravas laukumiem un noliktavām būvniecība Liepājā (LSEZ AS „Liepājas osta LM”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir triju ostas piestātņu ar kravas laukumiem un noliktavām būvniecība Liepājā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Liepājā, O.Kalpaka ielā 115/121 (zemes kadastra Nr.1700 010 0331).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Atbilstoši iesniegtajiem lietas materiāliem Paredzētās Darbības ietvaros plānots būvēt trīs ostas piestātnes (kopējais piestātņu garums 855m, dziļums pie piestātnes - 12m) ar kravas laukumiem ģenerālkravām un konteineru kravām, kā arī segtu komplektācijas noliktavu 10000m2 platībā un vaļēju universālo noliktavu 22410m2 platībā. Vienlaicīgi paredzēts izbūvēt nepieciešamo teritorijas infrastruktūru (piebraucamos ceļus, dzelzceļa sliežu atzarus, autostāvvietas vieglajām un smagajām automašīnām, žogus un inženierkomunikācijas, kā arī uzbūvēt nepieciešamās palīgēkas un būves (administratīvo ēku, caurlaides ēku u.c.). Piestātņu teritoriju kopējā platība paredzēta 34,11ha, no tās 14,36ha atradīsies uz sauszemes un 19,75ha akvatorijā. Projekts paredzēts būvniecībai trijās kārtās.Atbilstoši iesniegumam gada laikā paredzēts apsaimniekot 0,36milj.t gabalkravas (metāla produkcija, dzelzsbetona konstrukcijas, lielgabarīta un smagsvara kravas, kokmateriāli u.c.) un 3milj.t (300 tūkst. TEU) konteineru. Realizējot Paredzēto Darbību tiks uzbērta piekrastes daļa, kā arī padziļināta ostas akvatorija (~20ha platībā).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 10.daļas 5)punkts.
Liepājas Osta LM LSEZ AS, Sliežu iela 7/1, Liepāja, LV 3405
16.11.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
08.01.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492