lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Izmaiņas derīgo izrakteņu smilts – grants, smilts un dolomīta ieguvē Krustpils pagasta nekustamajā īpašumā „Īrisi”, paredzot spridzināšanas darbu veikšanu (SIA „Mark Invest Latvia”).

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir izmaiņas derīgo izrakteņu smilts – grants, smilts un dolomīta ieguvē, paredzot spridzināšanas darbu veikšanu.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Krustpils novads, Krustpils pagasts, nekustamais īpašums „Īrisi” (zemes kadastra Nr.5668 002 0028), atradne „Īrisi”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota derīgo izrakteņu ieguvei 4,86ha platībā atradnē „Īrisi” (divu atsevišķo derīgo izrakteņu atradnes iecirkņu platība ir 1,96ha un 2,9ha).Saskaņā ar sniegto infprmāciju ir paredzētas izmaiņas esošajā derīgo izrakteņu smilts – grants, smilts un dolomīta ieguvē, paredzot spridzināšanas darbu veikšanu. Kopējais smilts-grants daudzums abos iecirkņos ir ~66,6tūkst.m3, smilts daudzums ~56,8tūkst.m3, bet dolomīts ~526,3tūkst.m3. Dolomīta krājumi (derīgais slāņa biezums ~10 m) pilnībā iegulst zem pazemes ūdens līmeņa, kā arī zem smilts-grants un smilts slāņa, kas ir ~1,35m un ~1,15m biezs abos atradnes iecirkņos. Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta derīgā materiāla (smilts-grants, smilts, dolomīta)  2 kāplēs virs un zem gruntsūdens līmeņa.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums 25., 30.punkts, 2.pielikums 2.punkta 1.apakšpunkts, 13.punkts.

Mark Invest Latvia SIA, „Piekalni”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV-5022.
28.03.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
02.05.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.