lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vistu novietnes (līdz 40000 dējējvistām) būvniecība Valkas novadā (ZS „Vētras”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vistu novietnes (līdz 40000 dējējvistām) būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Valkas novads, Valkas pagasts, nekustamais īpašums„Vārpas” (zemes vienības kadastra Nr.9488 014 0141).

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota vistu novietnes līdz 40000 dējējvistām būvniecība, gadā plānots saražot ~9636000 olas. Dējējvistu novietnēs vistas paredzēts turēt līdz 18 mēnešiem, bet  pēctam tās plānots nodot pārstrādes uzņēmumiem. Atbilstoši ierosinātājas sniegtajai informācijai, putnu turēšanas tehnoloģisko iekārtu princips ir dziļie pakaiši/kūts (apbūves laukums 1600m2; 4 stāvi) ar iespēju putniem brīvi uzturēties pastaigu laukumos (~1,9ha platībā uz doto brīdi), kuri tiks norobežoti ar žogu. Putnu novietnē paredzēta to dzirdināšana, barības padeve, ventilācija, olu savākšana, mēslu izvākšana. Kritušos  putnus paredzēts savākt konteinerā un nodot specializētam uzņēmumam.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikums.

Vētras ZS,
22.05.2013 Valmieras reģionālā vides pārvalde
16.07.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492

Paredzētās darbības ierosinātājs ir atteicies no sākotnējās ieceres un lēmis par citu paredzētās darbības risinājumu, kam ietekmes uz vidi novērtējums nav piemērots.