lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Atkritumu stabilizācijas un žāvēšanas iekārtas ierīkošana Olainē (AS „BAO”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir atkritumu stabilizācijas un žāvēšanas iekārtas ierīkošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Olaines novads, Olaine, Celtnieku iela 3a (kadastra Nr.8009 007 3311).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānots veikt bīstamo un nebīstamo atkritumu – cietu un pastveida atkritumu ar augstu mitruma saturu – žāvēšanu, nodrošinot to stabilizāciju tālākai apstrādei vai apglabāšanai, samazinot tajos esošo mitrumu. Stabilizācijai un žāvēšanai paredzēts pieņemt tikai tādus cietos un pastveida atkritumus, kurus uzglabājot no tiem neatdalās ūdens. Atbilstoši Ierosinātājas iesniegumam, paredzētās Darbības ietvaros žāvējamie atkritumi ir iedalāmi 3 veidos (ar * ir atzīmēti bīstamie atkritumi atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa MK noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikumam):

Atbilstoši Ierosinātājas norādītajam, žāvēšanas process (maksimālā uzstādāmās žāvēšanas iekārtas jauda ir 26280t/gadā jeb 3t/h) plānots nepārtraukts visu gadu 24 stundas diennaktī, maksimāli plānotais stabilizējamo atkritumu daudzums ~10000t/gadā jeb ~27,4t/dnn jeb ~1,14t/h . 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikums.

BAO AS, Celtnieku iela 3a, Olaine, Olaines nov., LV-2114
10.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
31.07.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492