lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu atradnes „Birži-Miķelāni” paplašināšana (SIA „Jēkapils Dolomīts”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  dolomīta ieguves iecirkņa "Dzīles" paplašināšana atradnē „Birži-Miķelāni”.

Paredzētās darbības  iespējamā norises vieta: Salas novads, Salas pagasts, derīgo izrakteņu atradnes „„Birži-Miķelāni” (iecirknis „Dzīles”)” 2009.gada izpētes 1.laukuma (zemes kadastra Nr.5686 009 0416, Nr.5686 009 0423, Nr.5686 009 0424) un 2009.gada izpētes 2.laukuma (zemes kadastra Nr.5686 009 0306) teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: plāno paplašināt esošo derīgo izrakteņu atradni  par 22,46 ha. Dolomītu plāno iegūt virs un zem gruntsūdens līmeņa, neveicot pazemes ūdens atsūknēšanu; gadā  iegūstot līdz 240 tūkstošiem m3 dolomīta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 41., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25. un 30.pants

Jēkabpils Dolomīts SIA, Tvaika iela 7, Jēkabpils, LV-5201
28.05.2010 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
09.06.2010
Dace Augustiņa, 67770809