lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Esošā nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Bacon” un esošā vaislas cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Breeding” paplašināšana

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir esošā nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Bacon” 2900 nobarojamām cūkām svarā virs 30 kg un 1950  cūkām svarā līdz 30 kg paplašināšana un esošā vaislas cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Breeding” 500 sivēnmātēm paplašināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Aizputes novada Lažas pagastā zemes gabals “Apriķu Bekons” (kadastra Nr.6472 004 0145) un Aizputes novada Lažas pagastā zemes gabals “Āboliņi” (kadastra Nr.6472 004 0085).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros paredzēts:

 1) paplašināt nobarojamo cūku audzēšanas kompleksu “Apriķi Bacon”, izbūvējot 4 jaunas kūtis 6400 nobarojamo cūku turēšanai, kas kompleksā kopumā ļautu nobarot līdz 43000 cūku gadā;

2) paplašināt vaislas cūku audzēšanas kompleksu “Apriķi Breeding”, izbūvējot vēl 4 jaunas kūtis 1000 sivēnmāšu un sivēnu turēšanai, lai kompleksā kopumā gadā izaudzētu 45000 sivēnu svarā no 7 kg līdz 30 kg.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23. 3), 4), 30)punkts.

NYGAARD INTERNATIONAL SIA, Raiņa bulvāris 6-1, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
09.12.2013
16.12.2013
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813