lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Piestātnes LP – 27 rekonstrukcija, paredzot jaunas piestātnes būvniecību Rīgas brīvostas teritorijā (SIA „BMPL”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir piestātnes LP – 27 rekonstrukcijai, paredzot jaunas piestātnes būvniecību.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, Zilā iela 20 (zemes vienību kadastra numuri: 0100 097 0081, 0100 097 0084, 0100 097 0020 un 0100 097 0095), Rīgas brīvostas teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota jaunās piestātnes izbūve, kas spētu apkalpot 15000t -30000t DWT (dedveits) kuģus. Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt dažādus būvniecības darbus Daugavas upē, kas saistīti ar pāļveida konstrukciju izbūvi, kā arī piestātnes sastāvā ietilpstošu krasta objektu būvniecības darbi Daugavas krastā. Saskaņā ar Ierosinātāja sniegto informāciju gultnes padziļināšanas darbi šajā projektā nav paredzēti.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.a), b), e), f)punkts, 2.punkts, 2.a), c), d), e), 3.a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 1.pielikuma 13.punkts, 2.pielikuma 10.5)punkts, 13.punkts.


BMPL SIA, Džohara Dudajeva gatve 5a, Rīga, LV – 1084
23.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
20.12.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*Vides pārraudzības valsts birojs ir saņēmis SIA "BMPL" 2014.gada 14.aprīļa vēstuli Nr.4/14-04, kurā sniegta informācija, ka paredzētās darbības pieteicējs atsakās no pieteiktās rekonstrukcijas ieceres tālākās virzības.