lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguve Kandavas novada Cēres pagastā (SIA „Cēlāji 2012”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kandavas novads, Cēres pagasts, nekustamais īpašums „Cēlāji” (zemes kadastra Nr.90440030051), atradne „Cēlāji”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts)  ieguve paredzēta  nekustamajā īpašumā „Cēlāji apmēram 2,5 ha platībā (īpašuma kopējā platība ir 6,27ha). Ģeoloģiskā izpēte veikta līdz gruntsūdens līmenim, noteikts derīgo izrakteņu ieguves limits (smilts-grants 117,88 tūkst.m3 un smilts 103,58 tūkst.m3Saskaņā ar lietas materiāliem teritorijā ir salīdzinoši zems gruntsūdens līmenis (izpētītais derīgā slāņa biezums maksimāli līdz 16,2m, segkārtas biezums līdz 6,6m, vidēji 2,58m; viss izpētītais materiāls atrodas virs gruntsūdens līmeņa).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 2.pielikuma 7.nodaļas 2)punkts.

Cēlāji 2012 SIA, „Cēlāji”, Cēres pagasts, Kandavas novads, LV-3122
04.10.2013 Ventspils reģionālā vides pārvalde
29.01.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492