lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgā izrakteņa – smilts ieguve zem gruntsūdens līmeņa Kuldīgas novada Rendas pagastā (SIA „DMSOLUTIONS”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgā izrakteņa – smilts ieguve zem gruntsūdens līmeņa.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Mazliepnieki” (kadastra numurs 6280 004 0045).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Smilts ieguve paredzēta īpašuma daļā , kurai veikta ģeoloģiskā izpēte un izsniegta derīgo izrakteņu atradnes „Mazliepnieki”  pase, t.i. - 24,96ha platībā. Atradnē 24,96ha platībā aprēķināti 304,51 tūkst.m3 A kategorijas smilts krājumi, t.sk. 247,10 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa; derīgie izrakteņi ieguļ no 0,6m līdz 3,0m biezā slānī (vidējais biezums 1,22m). Atbilstoši Ierisinātājas iesniegumā norādītajai informācijai, ieguvi plānots veikt zem gruntsūdens līmeņa (iegūt materiālu 247,1 tūkst.m3), izmantojot attiecīgās ieguves tehnikas vienības, neveicot materiāla sagatavošanu (mehāniskā apstrāde – drupināšana, šķirošana nav plānota). Derīgo izrakteņu ieguves nolūkā ūdens līmeņa pazemināšana nav plānota

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 8.panta (1)daļa, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25.punkts, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts.
DMSOLUTIONS SIA,
22.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
16.04.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492