lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants un smilts ieguve atradnes „Ķīši – Irškalni” iecirknī „Liepas” un teritorijas rekultivācija Ugāles pagastā Ventspils novadā (SIA „Ostas celtnieks”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants un smilts ieguve atradnes „Ķīši – Irškalni” iecirknī „Liepas” un teritorijas rekultivācija

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novads, Ugāles pagasts, nekustamā īpašuma „Liepas” (kadastra numurs 9870 001 0136) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9870 001 0067, derīgo izrakteņu atradnes „Ķīši – Irškalni” iecirkņa „Liepas” teritorija. Iecirkņa austrumu daļa pieguļ valsts nozīmes autoceļam A10 Rīga – Ventspils.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam smilts – grants un smilts ieguve plānota ~ 6,326ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa. Derīgo izrakteņu atradnes ” kopējā platība ir 26,35ha.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7)punkts, 4.panta (1)daļas 2), 4)punkts, 5)punkta c)apakšpunkts, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts.

Ostas celtnieks SIA, Dzintaru iela 48, Ventspils, LV – 3602
18.09.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
13.10.2014
Rūta Miezīte, 67770825