lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Plūdu riska samazināšanas aizsargdambja būvniecība Ādažu novadā Baltezerā nekustamajā īpašumā „Lībieši 3” (R.L.)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir plūdu riska samazināšanas aizsargdambja būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ādažu novads, Baltezers, nekustamais īpašums „Lībieši 3” (zemes gabala kadastra apzīmējums 8044 013 0015).

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši paredzētās darbības pieteikumam dambi paredzēts izveidot īpašuma DA daļā, lokveida formā meža zemē, ~60m attālumā no Lielā Baltezera  krasta līnijas. Pretplūdu aizsargdambja būvniecība paredzēta 572m2 platībā no pievestas minerālgrunts.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 2)punkts, (3)daļa, 11.panta 1)punkta a), b), c), e), f) apakšpunkts, 2)punkta a), b), c) apakšpunkts, 2)1punkta a) apakšpunkts, 3)punkta a), b), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.1 pants, 2.pielikuma 10.punkta 16)apakšpunkts.

Fiziska persona
Plūdu riska samazināšanas aizsargdambja būvniecība
08.01.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492