lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kokogļu ražotnes jaudas palielināšana Krustpils novadā Krustpils pagastā nekustamajā īpašumā „Lidlauks Sankaļi” (SIA „Reka”) .

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kokogļu ražotnes jaudas palielināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Krustpils novads, Krustpils pagasts, nekustamais īpašums „Lidlauks Sankaļi” (kadastra numurs 5668 007 0294).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  saskaņā ar iesniegumu Paredzētās Darbības ietvaros plānota kokogļu ražošanas jaudas palielināšana, uzstādot 8 jaunas retortes un vienu kurtuvi ar jaudu 0,3MW, rezultātā kopējā sadedzināšanas iekārtu jauda sasniegs 0,9MW un kokogļu ražošana tiks veikta 24 retortēs ar saražotās produkcijas daudzumu 2500t/gadā, patērējot koksni ar apjomu 28750m3/gadā (11,5m3 koksnes, lai saražotu 1t kokogles).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, Novērtējuma likuma 4.panta (1)daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a), e), f) apakšpunkts, 2)punkta d)apakšpunkts, 3)punkta a), b), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.1 pants.

Reka SIA, „Lidlauks Sankaļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV – 5200.
23.01.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
26.02.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492