lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Bīstamo atkritumu sterilizācija, izmantojot sausā gaisa sterilizācijas metodi, un esošās katlu mājas līdzsadedzināšanas krāsnī dedzināmo atkritumu sortimenta maiņa (SIA „Entalpija”).

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: bīstamo atkritumu sterilizācija, izmantojot sausā gaisa sterilizācijas metodi, un esošās katlu mājas līdzsadedzināšanas krāsnī dedzināmo atkritumu sortimenta maiņa.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Inčukalna novads, Vangaži, Gaujas iela 24 (kadastra numurs 8017 005 0306).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānotas izmaiņas esošās katlu mājas līdzsadedzināšanas krāsnī dedzināmo atkritumu sortimentā, nemainot pašreizējo sadedzināmo atkritumu apjomu - 2125t/gadā. Un papildus paredzēts veikt bīstamo atkritumu sterilizāciju, izmantojot sausā gaisa sterilizācijas metodi, un sterilizēto atkritumu sadedzināšanu apjomā līdz 421t/gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta (1)daļas 3)punkts, 4.panta (1)daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a), d), e), f) apakšpunkts, 3)punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.1 pants, 1. pielikuma 14.un 15.punkts.

Entalpija SIA, Gaujas iela 24, Vangaži, Inčukalna nov., LV – 2136
28.07.2015
22.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
13.10.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492