lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Autoceļa - ielas izbūve un esošu ielu rekonstrukcija Rīgas pilsētas teritorijā no Buļļu un Kleistu ielu krustojuma līdz Flotes un Parādes ielu krustojumam

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  autoceļa-ielas izbūve un esošu ielu rekonstrukcija Rīgas pilsētas teritorijā posmā no Buļļu un Kleistu ielu krustojuma līdz Flotes un Parādes ielu krustojumam.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas pilsētas teritorija, posms starp Buļļu un Kleistu ielu krustojumu un Flotes un Parādes ielu krustojumu.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši  sniegtajai informācijai paredzēta autoceļa-ielas izbūve un esošu ielu rekonstrukcija posmā no Buļļu un Kleistu ielu krustojuma līdz Flotes un Parādes ielu krustojumam.

1.variants - paredz esošo ielu pārbūvi ~9,8km kopgarumā (trases sākums Buļļu un Kleistu ielas krustojumā, turpmāk uz ziemeļiem veidojot daudzlīmeņu krustojumu ar Ziemeļu transporta koridoru; turpmāk trase plānota pa Kleistu ielu līdz Lielās ielas un austrumu virzienā līdz Platai ielai; no Platās iela tiks veidots satiksmes pārvads pāri Bolderājas dzelzceļam, sasniedzot Daugavgrīvas šoseju-Gaigalas ielu un veidojot daudzlīmeņu krustojumu ar to; trase turpināsies pa Gaigalas ielu, Piestātnes ielu un Flotes ielu līdz krustojumam ar Parādes ielu; projekta ietvaros tiks vērtēta nepieciešamība paplašināt arī tiltu pāri Buļļupei);
2.varinats - autoceļa izbūve daļēji pa jaunu trasi, trases kopgarums ~8,9km (trases sākums Buļļu un Kleistu ielas krustojumā un tiek veidota analogi kā 1.variantā; Kleistu ielas 3,4km trase tiks novirzīta uz austrumiem Piejūras maģistrālei atvēlētajās sarkanajās līnijās un šķērsos Bolderājas dzelzceļu (tiks izvērtēta arī tuneļa izbūves nepieciešamība); trase turpināsies paralēli dzelzceļam līdz Daugavgrīvas šosejai; turpmāk uz ziemeļiem 1.variants turpināsies pa Daugavgrīvas šosejas, Gaigalas ielas, Parādes ielas un Flotes ielas trasi līdz krustojumam ar Parādes ielu Daugavgrīvā; projekta ietvaros tiks vērtēta nepieciešamība paplašināt arī tiltu pāri Buļļupei);
3.variants – autoceļa izbūve pa Kleistu ielu, pāri Buļļupei pa jaunu tiltu un pa Parādes ielu līdz Flotes ielai, trases kopgarums ~9,6km (trases sākums Buļļu un Kleistu ielas krustojumā un tiek veidota analogi kā 1.variantā; trase turpināsies uz ziemeļiem pa Kleistu ielu , ietverot jaunbūvējamu ~300m garu tiltu pāri Buļļupei uz Daugavgrīvas salu, kur trase uz ziemeļaustrumiem turpināsies pa Dzintara ielu; tālāk trase virzīsies pa Parādes ielu līdz krustojumam ar Flotes ielu; projekta ietvaros tiks vērtēta nepieciešamība Parādes ielas caurlaides spēju, kā arī citu ielu palielināšanai).
Atkarībā no izvēlētā trases izbūves varianta, papildus paša autoceļa izbūvei plānotas sekojošas aktivitātes: jauna tilts pāri Buļļupei izbūve, satiksmes pārvadu pār dzelzceļu un daudzlīmeņu ceļu krustojumu izveide, esošo tiltu vai satiksmes pārvadu rekonstrukcija, lietus kanalizācijas tīklu ierīkošana, paredzot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 41., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25. un 30.pants.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, LV 1050
16.08.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
25.08.2010
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492