lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Projekts “Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī” (Daugavpils pilsētas dome)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Projekts “Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Daugavpils pilsēta, Daugavas upes labais krasts posmā Bruģu iela – Akmeņu iela – Nometņu iela, Daugavas upes kreisais krasts posmā Lielā iela – Judovka – Maļutki (līdz robežai ar Daugavpils novada robežu) un teritorija ap Laucesas upes ieteku Daugavā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Pretplūdu aizsargdambju būvniecība Daugavpils pilsētā, gan Daugavas upes labajā, gan kreisajā krastā kopumā aptuveni 6km garumā, un Laucesas upes sūkņu stacijas vai aizsargdambja būvniecība.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a), b), c), e), f) apakšpunkts, 2)punkta a), b), e) apakšpunkts, 2)1punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.1 pants.

Daugavpils pilsētas dome,
21.10.2016
27.12.2016 Centrālās struktūrvienības
30.01.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492