lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Furfurola ražošana (SIA “H&M CHEMICAL COMPANY”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir furfurola ražošana

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Komunālā iela 13, Rēzekne, zemes vienība ar kadastra numuru 21000020104.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Pieteiktās darbības ietvarā  plānota furfurola ražošana, izmantojot vairākus ķīmiskus, fizikāli-ķīmiskus procesus – sasmacinātas lapu koksnes šķeldas hidrolīze sērskābes klātbūtnē, kondensācija, rektifikācija, furfurola un furfurola šķīduma atdalīšana/ekstrakcija, neitralizācija, vakuuma destilācija. Gadā plānots saražot aptuveni 5000 tonnas tehniskā furfurola. Procesa blakusproduktus - celolignīnu, metanolu, kuba atlikumu paredzēts sadedzināt;

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1) un 4)punkts, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 8.punkta 1.apakšpunkts.

Fiziska persona
24.04.2017
24.05.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813