lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu ieguve - kūdras ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs” (SIA „Klasmann-Deilmann Latvia”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu ieguve - kūdras ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, zemes īpašums Makuļu purvs, kadastra Nr. 966 005 0045, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 966 005 0045 kūdras atradnes “Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs” teritorija (turpmāk Darbības Vieta).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Pieteiktās darbības ietvarā plānota esošo kūdras lauku paplašināšana  par ~ 17,11 ha. Pēc paplašināšanas kūdras ieguves teritorija sasniegs ~ 153 ha platību. Zemes īpašuma “Makuļu purvs kopējā platība ir 164,44 ha. Darbības Vietā jau tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve 136,01 ha platībā

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta pirmās daļas 5.punkta b)apakšpunkts, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Klasmann-Deilmann Latvia SIA, Kultūras iela 23, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222
10.08.2017
11.09.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813