lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Pārkrauto naftas produktu kopējo apjomu palielināšana SIA "VANGAŽU NAFTA" naftas bāzē

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: kopējā naftas produktu pārkraušanas apjomu palielināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)SIA "VANGAŽU NAFTA" naftas bāze, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640080033, Meža miers, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota naftas produktu kopējā pārkraušanas apjoma palielināšana līdz 185000 t/gadā (benzīna grupas produkti līdz 120000 t/gadā un dzīzeļdegvielas grupas produkti, saglabājot esošajā apjomā līdz 65000 t/gadā), jauna benzīna grupas produktu nenozīmīgas apstrādes tehnoloģiskā mezgla uzstādīšana  un dzelzceļa estakādes paplašināšana par 5 vietām (kopā 10 noliešanas/uzpildes vietas) SIA "VANGAŽU NAFTA" naftas bāzē.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
  • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts.
  • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 , 15. punkts.
  • Ministru kabineta 07.01.2014.  noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
  • Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi".
  • Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos".
  • Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumi Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi".
  • Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti".
  • Inčukalna novada teritorijas plānojums.
Vangažu nafta SIA,
08.07.2016
18.09.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
18.09.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492