lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Jaunviesītes" iecirknī "Buras" Mārupes novada (SIA "KVL Baltic")

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūraIetekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (smilts) ieguve Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)nekustamais īpašums „Buras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 1300, Mārupes novads. 


Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota smilts ieguve 21,85 tūkst.m2 (~2,2 ha) platībā. Derīgo izrakteni - smilti plānots iegūt līdz 50 tūkst.m3 gadā. Saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes rezultātiem iecirkņa ,,Buras” smilts krājumu laukuma platība ir 21.85 tūkst.m2, kurā aprēķināti 151.42 tūkst.m3 (no tiem 145.74 tūkst.m3 - zem pazemes ūdens līmeņa). Ieguves un dīķa izbūves laikā no zemes dzīlēm plānots iegūt ap 100 tūkst.m3 smilts, no tiem aptuveni 20 tūkst.m3 tiks izmantoti dīķa izbūves darbiem nekustamajā īpašumā, savukārt ap 80 tūkst.m3 tiks realizēti.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa un 79 pants. 
  •  Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta sestā daļa, 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants, 14.1 panta otrā daļa, 1.pielikuma 25.punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts. 
  • Likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta 2., 2.1, 4., 6., 14. punkts, 4. panta piektā daļa, 5. panta pirmā daļa, 6. pants, 10. pants, 14. pants, 15. panta 3., 4. un 5. apakšpunkts un likuma pielikums. 
  • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts. 
  •  Aizsargjoslu likuma 35., 37.pants, 42. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunkts, 55.pants. 
  • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikums. 
  •  13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 , 15. punkts. 
  • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”. 
  •  07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 
  • Mārupes novada teritorijas plānojums. 

KVL BALTIC SIA,
27.09.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
27.09.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492