lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Meliorācijas sistēmas „AGU” pārbūve Ventspils novada Popes pagastā.

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: meliorācijas sistēmas „AGU” pārbūve Ventspils novada Popes pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novads, Popes pagasts nekustamais īpašumā ar zemes kadastra Nr. 9856 001 0067.  Paredzētā darbība, iespējams, skars arī zemes gabalus ārpus Darbības vietas Nr. 2 – Popes pagastā zemes gabali ar kadastra apzīmējumu: 98560030142; 98560030215; 98560030214; 98560300240; 98560030136 un 98560030301; Tārgales pagastā - 98660030133; 98660030132; 9866010049; 98660100064; 98660030138; 98660030137 un 98660100121.  

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota meliorācijas sistēmas „Agu” pārbūve 724 ha platībā Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirknī. Projekta ietvaros paredzētā nosusināmā platība ir 630 ha un pārbūvējamo grāvju garums ir aptuveni 23810m.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 panta pirmā daļa; Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13., 13.1 punkts; Atkritumu apsaimniekošanas likums.

Latvijas valsts meži AS, Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
11.12.2017 Ventspils reģionālā vides pārvalde
11.12.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813