lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība Uriekstes ielā 40, Rīgā (SIA „Kundziņsalas dienvidu projekts”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: sašķidrinātās dabas gāzes termināļa būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Uriekstes iela 40, Kundziņsala, Rīga. Zemesgabala kadastra numurs 0100 068 2081, kadastra apzīmējums 0100 068 0096, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 0100 068 0096 8001..

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota teritorijas sagatavošana sašķidrinātās dabas gāzes (turpmāk-SDG) termināļa būvniecībai, SDG termināļa būvniecība un ekspluatācija. Terminālī plānota SDG pieņemšana no tankkuģiem, uzglabāšana un iztvaicēšana padošanai gāzveida stāvoklī pa gāzes cauruļvadiem patērētājiem, kā arī plānots veikt SDG (kā degvielas) uzpildi kuģos, SDG kā degvielas uzpildi automašīnās un autocisternu pildīšanu SDG transportēšanai attālināto klientu vajadzībām. SDG uzglabāšana plānota 2 virszemes rezervuāros ar katra ietilpību 20000 m3 un kopējo ietilpību 40000 m3. Maksimālais SDG apgrozījums terminālī plānots  līdz 300 tūkst. m3/gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5„ 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta
  • 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa, 77„ 79.pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 6. punkts, 3. panta pirmās daļas
  • 5.punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants.
  • 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās
  • darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1, 15. punkts.
  • 01.03.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska
  • novērtēšanas kārtība un risku samazināšanas pasākumi”.
  • Rīgas pilsētas teritorijas plānojums.

 


Kundziņsalas dienvidu projekts SIA, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 - 2, Rīga, LV-1050
16.10.2017
28.12.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
28.12.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492