lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 6,4 ha paltībā un dolomīta šķembu ražošana Ikšķiles novadā (SIA "Granāti Pluss")

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve un dolomīta šķembu ražošana  Ikšķiles novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): atradne „Granāti”, nekustamā īpašuma „Granāti” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 008 0046, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.7494 008 0068) teritorijā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, tajā skaitā dolomīta un smilts ieguve atradnes „Granāti” iecirknī ar koordinātām (robežpunkta Nr., X, Y) 1. 301299.00, 532035.10; 2. 301296.64; 532162.98; 3. 301105.23, 532297.54; 4. 301104.53, 532357.19; 5. 300998.95, 532367.30; 6. 300986.00, 532315.00; 7. 300973.02, 532221.77; 8. 301009.02, 532112.94; 9. 301130.29, 532112.13; 10. 301160.67, 532034.34.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt dolomīta un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 6.4 ha platībā. Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju plānots iegūt smiltis ~ 5000 m3/gadā un dolomītu ~ 50000 m3/gadā. No iegūtā materiāla plānots saražot ~ 90000 m dolomīta šķembu gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa un 79 pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta sestā daļa, 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants, 14.1 panta otrā daļa, l.pielikuma 25.punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
  • Likums „Par zemes dzīlēm”.
  • Atkritumu apsaimniekošanas likums.
  • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikums.
  • 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 , 15. punkts.
  • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
  • 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
  • 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr.34 " Noteikumi par piesārņojošo vielu emisijām ūdenī"
  • Ikšķiles novada teritorijas plānojums.

Granāti Pluss SIA, Juglas iela 49-52, Rīga, LV-1064
11.01.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
11.01.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492